xs
xsm
sm
md
lg

ม.รังสิตมอบ 5 รางวัลเกียรติยศด้านสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,766 คน ในปีนี้มหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบรางวัลเกียรติยศด้านสังคม 5 รางวัล ได้แก่ “รางวัลเมืองดีเด่น” ให้แก่ “เทศบาลตำบลเขมราฐ” ในฐานะเมืองแห่งการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม “รางวัลเกียรติยศสำหรับการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองและความยุติธรรม” ให้แก่ “ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต “รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาการวิจัยและ/หรือการประดิษฐ์” ให้แก่ “ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ลีละวัฒน์” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ม.รังสิต “รางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาการบริการสังคม” ให้แก่ “อาจารย์สุนี ไชยรส” รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม ม.รังสิต และ“รางวัลเชิดชูเกียรติบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตยประจำปี ๒๕๖๒” ให้แก่ “นายรัชชานนท์ จิตรีสรรพ” บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณะศิลปะศาสตร์ ม.รังสิต ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต


5 รางวัลเกียรติยศด้านสังคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...