xs
xsm
sm
md
lg

ฟอร์ดสานต่อกิจกรรม Water Go Green ชุมชนบ้านจำรุง นำทีมอาสาทำระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ฟอร์ดประเทศไทยสานต่อโครงการ Water Go Green เป็นปีที่ 4 กับกิจกรรม Ford Global Caring Month โดยการลงพื้นที่ไปจัดทำระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ ชุมชนบ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
เนื่องจากชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความจำเป็นในการใช้น้ำตลอดทั้งปี โครงการนี้เป็นระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชนบ้านจำรุงกว่า 500 คน โดยช่วยให้การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและการเกษตรในชุมชนบ้านจำรุงมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และยังช่วยลดค่าไฟฟ้าส่วนกลางที่ใช้ในการสูบน้ำลงกว่า 30 เปอร์เซ็น โดยได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และส่วนราชการในจังหวัด
กมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียน กล่าวว่า “เราตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม เราจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์หลักของฟอร์ดในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมช่วยเหลือ ส่งเสริม และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในชุมชน รวมถึงการมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน”
นอกจากนี้ เหล่าอาสามัครฟอร์ดที่เข้าร่วม ก็ได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบเกษตรอินทรีย์ จากการทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ที่เป็นประโยชน์ต่อการเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาทิ การทำขนมข้าวยาคู และชาจากข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชน