xs
xsm
sm
md
lg

เที่ยวฟรี 28 ก.ค.!! ทื่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนครอบครัวส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัวปลูกจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6และข้อ 8 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป้า และพันธุ์พืชว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2547 จึงยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี
เที่ยวแล้ว #ลดสร้างขยะ #รักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...