xs
xsm
sm
md
lg

นำร่องเกษตรกรไทย 6 จังหวัดภาคกลาง “ปลอดการเผา Zero Burn” ตั้งหน่วยเคลื่อนที่กระจายความรู้ “ไม่เผา สร้างรายได้เพิ่ม”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

No Green : การเผาฝางข้าวและตอซังข้าว เป็นการจัดการของเกษตรกรที่ง่ายและรวดเร็ว ทำให้การไถทำเทือกง่ายขึ้น และยังเป็นการกำจัดโรคและแมลงบางส่วนที่ตกค้างอยู่ในนา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือ 3 องค์กรพันธมิตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการร่วมพัฒนาการเกษตรไทยควยคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ “เกษตรปลอดการเผา Zero Burn”
เตรียมพร้อมจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี Argi Forum 2019 เวทีระดมความรู้และแนวมางส่งเสริมเกษตรกรไทยทำเกษตรปลอดการเผา
ประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ประเทศไทยมีพื้นที่กการปลูกข้าวปีละประมาณ 70 ล้านไร่ โดยในแต่ละปีจะมีฟางข้าวเหลือทิ้งในนาเฉลี่ย 27 ล้านตัน ตอซังข้าวตกค้างอยู่ในนาประมาณ 18 ล้านตัน ทำให้เกิดปัญหาการเผาจากภาคการเกษตร จนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมลพิษจากฝุ่นละออง กรมการข้าวจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยมีหน่วย Mobile Unit หน่วยเคลื่อนที่ของกรมการข้าว 52 หน่วย ในการให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากนาหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง การไม่เผาตอซังและฟางข้าว ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ ลดต้นทุนการบำรุงรักษาพืชและดินให้กับเกษตรกร โดยเริ่มดำเนินการนำร่องก่อนในพื้นที่ 6 จังหวัดที่มีการเผาทางการเกษตรสูง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดชัยนาท และจังหวัดปทุมธานี
นอกจากนี้ ยังได้มีการต่อยอดความร่วมมือกับ 3 องค์กรพันธมิตรทางการเกษตรร่วมกับสยามคูโบต้า จัดงานสัมมนา Argi Forum 2019 เวทีเสวนาใหญ่ระดับประเทศ เพื่อระดมความรู้และแนวทางพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรไทยในโครงการ “เกษตรปลอดการเผา Zero Burn” ภายใต้แนวคิด The World of Unburnt Farm โดยมีวิทยากรจากทุกภาคส่วนมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระตุ้นให้เกษตรกรไทยร่วมใจทำเกษตรปลอดการเผา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองและร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรกรให้ยั่งยืน
สำหรับงานสัมมนาจะจัดในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงได้แก่ 1. ปฐกถาพิเศษจากผู้แทนภาครัฐด้านนโยบายและโครงการสนับสนุนเกษตรปลอดการเผาเพื่อการเกษตร 2. Showcase Best Practice สัมภาษณ์เกษตรกรต้นแบบในการปลูกข้าวและอ้อยแบบปลอดการเผา และ 3. Panel Discussion เสวนาภายใต้หัวข้อ “Argi Circular Economy” พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว ใบอ้อย ใบข้าวโพด จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรผู้เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการทำเกษตรที่ไม่เผาทำลายวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว

10 ก.ค.62 ประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสมศักดิ์ มาอุธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูดบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “เกษตรปลอดการเผา Zero Burn” ร่วมด้วย วรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมแถลงการเตรียมพร้อมเปิดเวทีสัมมนาใหญ่แห่งปี Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา ภายใต้แนวคิด The World of Unburnt Farm ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น


กำลังโหลดความคิดเห็น...