xs
xsm
sm
md
lg

มิตรบ้านไผ่ มุ่งอนุรักษ์บำรุงผืนป่า พัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ผนึกภาครัฐ จิตอาสาชุมชน แสดงพลังสามัคคี เติมเต็มพื้นที่สีเขียว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมในโครงการ “1 ตำบล 1 ป่าชุมชน”
อีกกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีความตั้งใจร่วมกันของเครือข่ายภาคประชาชนที่ต้องการจะสืบทอดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศภายในชุมชนสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน “โครงการมิตรบ้านไผ่” โดยกลุ่มมิตรผล นำทีมจิตอาสาชาวอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “1 ตำบล 1 ป่าชุมชน”
เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานราชการจังหวัดขอนแก่นและจิตอาสาทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ รวมกว่า 500 คน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมแสดงพลังความสามัคคีชาวบ้านไผ่ในการร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ไปพร้อมกับความเจริญที่เข้ามาสู่ชุมชน ณ บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ และบริเวณถนนรอบแก่งละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
พร้อมกันนี้โครงการมิตรบ้านไผ่ ยังมอบพันธุ์ไม้จำนวน 1,000 ต้น ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สำหรับประกอบกิจกรรมดังกล่าว
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก็ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ คงไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น จะต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นของตนสามารถเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน นั่นคือแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจของโครงการมิตรบ้านไผ่ โดยกลุ่มมิตรผล
สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติในวันนี้เป็นโอกาสอันดีในการกระตุ้นให้เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้กับท้องถิ่น คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ และยังช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5 อีกด้วย และเมื่อ
พวกเราทุกคนร่วมกันดูแลจนต้นไม้เหล่านี้เติบใหญ่ ต้นไม้เหล่านี้จะกลายเป็นร่มเงาที่สร้างความสุขให้กับชุมชนและลูกหลานของเราต่อไปในภายภาคหน้า”
กิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้ มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ต้นไม้สามารถเติบโต สร้างความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหา
สภาวะโลกร้อนได้อย่างแท้จริง โดยการปลูกป่าบริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเกษตรอำเภอ
บ้านไผ่ เป็นการปลูกต้นแคนาจำนวน 500 ต้น เพื่อให้เป็นป่าชุมชน
ขณะที่กิจกรรมปลูกป่าบริเวณรอบแก่งละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นการปลูกต้นมะขาม ต้นขี้เหล็ก ต้นแคนา และต้นตาล รวมกว่า 500 ต้นตามแนวถนน 2 ฝั่ง ซึ่งแก่งละว้านั้นเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ของชุมชนบ้านเมืองเพีย ที่แต่เดิมมีสภาพพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้ง การร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณนี้ จึงจะไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความร่มรื่น ทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน และเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้กับอำเภอบ้านไผ่ได้อีกด้วย
สุขสันต์ ปลัดกอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “พื้นที่แก่งละว้านี้ แม้จะมีน้ำแต่ยังขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์จากต้นไม้ การได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้จึงไม่เพียงแต่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจจาก
ชาวบ้านเมืองเพียที่ได้รวมพลังกันทำกิจกรรมดีๆ ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเห็นบ้านของเราดีขึ้น ทั้งยังสะท้อนความตั้งใจจริงของโครงการมิตรบ้านไผ่ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับชุมชนต่อไป”
สุขสันต์ ปลัดกอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
ไพฑูรย์ ประภาถะโร  ผู้บริหารโครงการมิตรบ้านไผ่
ด้าน ขวัญใจ เชิญชัย ตัวแทนชาวบ้านจิตอาสาจากบ้านเมืองเพีย กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมว่า “ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือร่วมใจช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมดีๆ นี้ขึ้นเพื่อชุมชนของเรา แม่รู้สึกภูมิใจมากที่ได้ร่วมทำความดีให้กับชุมชนบ้านเกิดตัวเอง ทุกวันนี้ต้นไม้ก็เหลือน้อยลงทุกที เมื่อทุกคนได้มาช่วยกันปลูกและช่วยกันดูแล แม่ก็หวังว่าต้นไม้เหล่านี้จะเติบโตเป็นแหล่งอาหารและสร้างร่มเงาอยู่คู่เมืองเพียให้กับลูกหลานของเราต่อไป”
ไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้บริหารโครงการมิตรบ้านไผ่ เปิดเผยว่า “โครงการมิตรบ้านไผ่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามปรัชญา ‘ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ’ กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเราในการสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงความรัก สามัคคี และจิตอาสาของคนในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนตามมา”
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติใน 2 พื้นที่ จัดขึ้นในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือ ความสามัคคี และความรักในถิ่นเกิดของทุกภาคส่วนที่อยากให้ท้องถิ่นของตนเองมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำและแสดงถึงความตั้งใจจริงในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับการขับเคลื่อนธุรกิจของโครงการมิตรบ้านไผ่ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนที่แท้จริง