xs
xsm
sm
md
lg

โค้ชฟุตบอลจิตอาสา ได้รับรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมกีฬา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 สาขาการส่งเสริมกีฬา แก่ น.ส. ธิดารัตน์ วิวาสุขุ และนายสมพงษ์ แก้วหยก โค้ชจิตอาสาผู้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ สร้างโอกาสด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน จนกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบุเปือย อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี เพื่อมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 สาขาการส่งเสริมกีฬา ให้แก่โค้ชฟุตบอลจิตอาสา น.ส. ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หรือ โค้ชหญิงบุเปือย อดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ปัจจุบันเป็นครูโรงเรียนชุมชนบุเปือย อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี และนายสมพงษ์ แก้วหยก หรือ โค้ชเตี้ยจุฬา โค้ชจิตอาสาฝึกสอนฟุตบอลให้แก่เยาวชนย่านปทุมวันและชุมชนแออัด ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลที่โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้อุทิศตนและทุ่มเทการฝึกซ้อมให้แก่เยาวชน เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอลในระดับโรงเรียนและชุมชน จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง รวมทั้งยังส่งเสริมความมีวินัย ความอดทน และความมีน้ำใจนักกีฬา สร้างเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ

ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง นายกสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2550 ทำให้สามารถดำเนินโครงการสำคัญเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนความฝันของเยาวชน โดยนำอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลแก่เยาวชนทั่วประเทศสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมคนในแวดวงกีฬาที่มีจิตใจดีแม้ไม่มีกำลังทรัพย์ แต่ใช้แรงกายและแรงใจมุ่งทำดี จึงได้มอบรางวัล “พลตรีสำเริง ไชยยงค์” ให้แก่ 2 โค้ชจิตอาสา ซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างโอกาสด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชน พร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า สร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้สมาคมจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและการกีฬาฟุตบอลของไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาสังคมชนบท สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด และสาขาการพัฒนาการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com