xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศชื่อแล้ว! SME 10 รายแรกร่วมต้านโกง หลัง CAC ขยายแนวร่วมภาคเอกชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


CAC มอบใบประกาศนียบัตรแก่ 10 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองระบบป้องกันการรับ-จ่ายสินบนตามโครงการรับรองธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (CAC SME Certification) หลังจากที่เปิดให้ SME สามารถยื่นขอรับรองได้ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2561 นอกจากนี้ CAC ยังได้ตั้งรางวัล Change Agent Awards เพื่อเชิดชูบริษัทที่ชักชวนคู่ค้าให้มาเข้าร่วมกับ CAC โดยจะประกาศผลรางวัลนี้เป็นครั้งแรกในงานสัมมนาประจำปีของ CAC เดือนตุลาคม 2562

นายพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มีบริษัทที่ได้เข้าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับ CAC แล้ว 937 บริษัท ซึ่งในจำนวนนี้มีบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC ว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับ-จ่ายสินบนครบตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดสำหรับบริษัทใหญ่ 356 บริษัท และยังมีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดไว้สำหรับ SME อีก 10 บริษัท

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรมีตัวแทนจาก 63 บริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการรับ-จ่ายสินบนครบถ้วนตามเกณฑ์ของ CAC ขึ้นรับใบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย 4 บริษัทที่ผ่านการต่ออายุการรับรอง (Re-Certification) เป็นครั้งที่สอง, 25 บริษัทที่ต่ออายุการรับรองครั้งที่หนึ่ง, 24 บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นครั้งแรก และ อีก 10 บริษัทที่ผ่านการรับรองในโครงการ CAC SME

“การเริ่มมี SME เข้ามารับรองกับ CAC โดยการชักชวนจากคู่ค้ารายใหญ่ ถือเป็นสัญญาณที่ดี และเป็นข้อพิสูจน์ว่าการทำธุรกิจอย่างสะอาดโปร่งใสไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น แต่คู่ค้าที่เป็นบริษัทขนาดเล็กก็มีบทบาทในการสร้างวงธุรกิจหรือ Supply Chain ที่สะอาดด้วย ทั้งนี้ หากทั้งสองกลุ่มรวมตัวกันเป็นแนวร่วมที่เข้มแข็ง ก็จะช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันในบ้านเมืองเราลงได้มาก” นายพนา กล่าว

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ชักชวนคู่ค้าให้เข้ามาร่วมโครงการ CAC และ CAC SME มากขึ้น ทาง CAC จึงได้ตั้งรางวัล Change Agent Award ขึ้นมาเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และได้ชักชวนคู่ค้าให้เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC หรือ CAC SME มากกว่า 10 บริษัทในระหว่างปีที่มีการมอบรางวัล และมีการให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่คู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการCAC หรือ CAC SME

CAC เป็นโครงการที่บริษัทเอกชนเข้าร่วมตามความสมัครใจ การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนของบริษัท ส่วนบริษัทที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC หมายถึงบริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ที่มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ว่าบริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด ดังนั้น การรับรองโดยโครงการ CAC เป็นการรับรองว่าบริษัทมีนโยบาย และระบบป้องกันคอร์รัปชันและการให้สินบน แต่ไม่ได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของตัวบุคคลในบริษัท

กระบวนการรับรอง SME ได้ย่อแบบประเมินตนเองจาก 71 ข้อของบริษัทใหญ่ ให้เหลือเพียงแค่ 17 ข้อ แต่ยังคงสาระสำคัญเอาไว้ และอ้างอิงอยู่กับหลักพิจารณาความพอเพียงของแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับ-จ่ายสินบนของบริษัทที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) อย่างไรก็ตาม CAC ยังกำหนดให้ SME ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกมารับรองความถูกต้องของแบบประเมินดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกับกรณีของบริษัทใหญ่

สำหรับคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการรับรอง SME คือต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 พันล้านบาท และต้องไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้ SME ซึ่งมีทรัพยากรจำกัดสามารถดำเนินการกำหนดนโยบาย และดำเนินการตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดเอาไว้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทาง CAC จึงได้จัดทำคู่มือ (SME Toolkit) เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการแบบเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด และยังได้จัดทำระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) เพื่อช่วยฝึกอบรมพนักงานของ SME ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาสินบนและแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาสินบนด้วย โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จาก SME เลย

การรับรองของ CAC ทั้งในส่วนของบริษัทใหญ่ และ SME มีอายุ 3 ปี บริษัทที่ผ่านการรับรองไปแล้วจะต้องดำเนินกระบวนการประเมินตนเองและยื่นขอรับรองใหม่ทุกสามปี

บริษัทที่ผ่านการต่ออายุการรับรอง (Re-Certification) เป็นครั้งที่สอง
1 บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย
4 บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย (ประกันวินาศภัย)
บริษัทที่ผ่านการต่ออายุการรับรองครั้งที่หนึ่ง
1 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
2 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
4 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
5 บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
6 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
7 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
8 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
10 บริษัท ไบเออร์ ประเทศไทย จำกัด
11 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
12 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
13 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
14 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
15 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
16 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
17 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
19 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
20 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
21 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
22 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
23 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
24 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
25 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นครั้งแรก
1 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
4 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
5 บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
7 บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
8 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
9 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
11 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
12 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
13 บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด
14 บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
16 บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
17 บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
18 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
19 บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
20 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
21 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
22 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23 บริษัท เอเชีย พรีซิซั่น จำกัด (มหาชน)
24 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ผ่านการรับรองในโครงการ CAC SME
1.บริษัท เคซี มหานคร จำกัด
2.บริษัท เจ.เจ.แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ จำกัด
3.บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
4.บริษัท ไทรเด้นท์ จำกัด
5.บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
6.บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด
7.บริษัท เอ็มทีอาร์ จำกัด
8.บริษัท เอ็มทีอี จำกัด
9.บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10.บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CAC ได้ที่ http://www.thai-cac.com


กำลังโหลดความคิดเห็น...