xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.ประกาศแล้ว! รายชื่อ 79 บจ.หุ้นยั่งยืนประจำปี’61 เพิ่มจากปีก่อน 14 บจ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment: THSI ประจำปี 2561 จำนวน 79 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) เพิ่มขึ้น 14 บจ. จากปี 2560 สะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2561 บจ. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น เห็นได้จากการที่ บจ. สนใจเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนเพิ่มขึ้นจาก 90 บจ. เป็น 114 บจ. และมี บจ. อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment: THSI 79 บจ. เพิ่มขึ้น 14 บจ. จาก 65 บจ. ในปีที่ผ่านมา
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในการส่งเสริมให้ บจ. ตระหนักถึงความสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นภารกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณภาพ บจ. ทำให้ตลาดทุนไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone" มุ่งหวังให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งให้ผู้ลงทุนมีเครื่องมือช่วยพิจารณาการลงทุนตามแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ประกาศในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการคัดเลือกเพื่อจัดทำดัชนี SETTHSI ปี 2562 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Benchmark) ในหุ้นยั่งยืน

สำหรับ 79 บจ. ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในปี 2561 เป็น บจ. ใน SET 73 บจ. และ mai 6 บจ. มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวม 10.59 ล้านล้านบาท คิดเป็น 59.80% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai ซึ่งเท่ากับ 17.71 ล้านล้านบาท หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยของหุ้นยั่งยืนอยู่ที่ 3.91% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวมซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.62% โดยหุ้นยั่งยืนมีจำนวนสูงสุดอยู่ในกลุ่มทรัพยากร 17 บจ. อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 14 บจ. และอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 13 บจ. ตามลำดับ ทั้งนี้ เป็นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท 25 บจ. มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 1 หมื่นล้านบาท ถึง 1 แสนล้านบาท 26 บจ. และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท 28 บจ. (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561)การจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ คัดเลือกจาก บจ. ที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนที่ครอบคลุมคำถามในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงบรรษัทภิบาล โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนคำถามในแบบประเมินทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ทั้งนี้ บจ. ที่ผ่านการคัดเลือกในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงบรรษัทภิบาล หรือเป็น บจ. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ DJSI รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหน่วยงานในตลาดทุน เป็นผู้กลั่นกรองให้กระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใสและเชื่อถือได้

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2018 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

กลุ่ม 1บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AOTบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) BAYธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANPUบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPFบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EGCOบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) HMPROบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) INTUCHบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) IRPCบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) IVLบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) KBANKธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) MINTบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 2บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) DELTAบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KKPธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) PSHบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PTGบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) RATCHบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 3บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท
AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) JWD บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) LPNบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) PCSGH บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SYNEXบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 4บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท

BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) DRTบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) HTC บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) IRC บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NYTบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) S & J บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TTCL บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

กลุ่ม 5บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
CFRESHบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) NSI บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SSSC บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) TBSP บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) AKP บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) CHO บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) FPI บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) PPSบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) UACบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

*รายชื่อบริษัทจดทะเบียนใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือความเห็นด้านกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูล หรือในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้หรืออ้างอิง หรือเผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด รวมทั้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ตามหลักเก