xs
xsm
sm
md
lg

ปัญหาใคร?จาก‘คัดแยกขยะ’ สู่“Lumpini Zero Waste”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ขยะ”ภาระใคร!!??? ปัจจุบันปัญหาขยะคุกคามมากขึ้น ด้วยวิถีชีวิตคนเมืองที่มีปัจจัยหลายด้านมาเป็นตัวเร่งให้เกิดขยะเพิ่มขึ้น โดยมีคนเรานี่แหละที่ละเลย มองว่าไม่ใช่ปัญหาตัวเอง และพฤติกรรมที่มักง่าย จนกลายเป็นปัญหาขยะล้นโลก

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) บริษัทพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในเมือง ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” ร่วมรณรงค์กิจกรรม “คัดแยกขยะ” มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี เนื่องจากอาคารชุดพักอาศัยเป็นอีกแหล่งที่สร้างปัญหาขยะให้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มต้นจากพนักงานในองค์กร และขยายผลไปยังผู้พักอาศัยในชุมชนลุมพินี นำร่องที่ชุมชนลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า เรียกกระแสให้ผู้อยู่อาศัยหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมากขึ้น โดยปูพื้นฐานความรู้ของการคัดแยกขยะ และประเภทขยะ

ยกตัวอย่างหนึ่งในกิจกรรม “คัดแยกขยะ” ที่ประสบความสำเร็จในทุกครั้งที่จัด นั่นคือ “ขอขวด แลก ข.ไข่” คือการนำขวดที่ไม่ใช้แล้วจนกลายเป็นขยะภายในห้อง แลกเป็นไข่กลับมา โดยภายหลังรายได้จากการนำขวดไปขาย แต่ละชุมชนจะนำมาทำประโยชน์ภายในชุมชนต่อไป แต่นั่นไม่ได้ทำให้การเติบโตของขยะหยุดนิ่ง สวนทางกับความสามารถในการจัดการขยะที่ยังไล่ตามปัญหาไม่ทัน ทำให้การรณรงค์ “คัดแยกขยะ” อาจยังไม่ตอบโจทย์ของการลดปริมาณขยะได้อย่างเพียงพอ

เมื่อตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ในปี 2561 นี้ จึงมีแนวทางเพื่อต่อยอดกิจกรรม ในชื่อ “LUMPINI Zero Waste” โดยวางแผนนำร่องกิจกรรมที่ชุมชนลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก และตั้งเป้าหมายให้ที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนำไปขยายผลยังชุมชนลุมพินีอื่นๆ ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 137 ชุมชน และมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 2 แสนคน ให้มีส่วนร่วมในการลด ละ เลิก เพื่อกำจัดขยะให้หมดไป และยุติการก่อขยะพลาสติกเพิ่มโดยไม่จำเป็น ซึ่งแนวทางนั้น LPN จะร่วมกับร้านค้าภายในชุมชนที่ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยกันสนับสนุน และหาแนวทางร่วมกันในการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยมีความตระหนัก รับรู้ถึงความจำเป็น และความสำคัญของการลดการใช้พลาสติกประเภท “ใช้ครั้งเดียวทิ้ง” เช่น ถุงพลาสติก หลอดดูดน้ำ โดยลดแจกถุงพลาสติกในการซื้อของแต่ละครั้ง ซึ่งร้านค้าจะช่วยถามก่อนว่าลูกค้าต้องการถุงพลาสติกหรือไม่

ทางด้าน LPN มีแผนดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนเพิ่มเติม ด้วยการให้ผู้อยู่อาศัยหันมาใช้ของทดแทน เช่น การนำถุงผ้ามาใส่ของ แก้วน้ำมาเติมเครื่องดื่ม กล่องข้าวใส่อาหารกลับไป เป็นต้น สำหรับความคืบหน้าของกิจกรรมดังกล่าวมีทิศทางที่ดี เนื่องจากแต่ละร้านมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ขั้นตอนต่อไปคาดว่าจะให้น้ำหนักที่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน หรือตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ รวมไปถึงสื่อโฆษณาบน LED ในลิฟท์ และที่ขาดไม่ได้คือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

“ขยะ”จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันลดปริมาณให้กลายเป็นศูนย์ ร่วมกัน ลด ละ เลิก พฤติกรรมฟุ่มเฟือยในการจับจ่ายซื้อสินค้า-อาหารด้วยการใช้ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกินความจำเป็น รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า เพื่อฟื้นฟูโลกของทุกคน