xs
xsm
sm
md
lg

"วีระศักดิ์" ปลุกท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ไทยแลนด์ริเวียร่า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


โดยการมุ่งไปส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดทำแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งชาติ เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการศึกษา หนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมเสริมรายได้ พร้อมพัฒนาท่องเที่ยวไทยแลนด์ริเวียร่า (Thailand Riviera) 5 เส้นทาง พร้อมกันนี้วางแผนเตรียมเก็บเงินค่าธรรมเนียมนักเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าไทย คนละ 30-40 บาท เพื่อนำเงินไปซื้อประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่เที่ยวไทย

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีจึงมีแผนรองรับและหนุนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน โดยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งพยายามให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมสามารถสร้างรายได้เสริมจากกนักท่องเที่ยว (community benefit tourism) และท่องเที่ยวเมืองรอง เพิ่มแรงจูงใจให้คนไปเที่ยวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากอีสาน 20 จังหวัดรวมตัวกันแล้วได้รายได้จากการท่องเที่ยวเพียง 2.9% ของรายได้ท่องเที่ยวไทย เพราะฉะนั้นการกระจายให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวอีสานเที่ยว เมืองรองจึงเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ เพราะนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติคนไทยรวม 55% รวมอยู่ที่เมืองหลัก อีก 40% อยู่เมืองรองที่อยู่ในเมืองหลัก

วีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มอีกว่า ในทุกวันจันทร์บ่ายจึงทำงานในส่วนประธานกรรมาธิการแก้ไขกฎหมายนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หารือร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ,กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เห็นพ้องกันว่าควรกำหนดเรื่องการซื้อประกันตนเองของนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย โดยให้นักท่องเที่ยวจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการขอเข้าประเทศ

ทั้งนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวไทย คนละ 30-40 บาท เพื่อนำเงินไปซื้อประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนโดยใช้เงื่อนไขการนำเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่ามาเป็นค่าเบี้ยประกัน โดยมองว่าการใช้เงินจากส่วนนี้มีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณของประเทศ ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลใช้งบประมาณปีละ 200 ล้านบาท จากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาในประเทศไทย แล้วเกิดการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าเตียง ค่าเดินทางเพราะไทยยังไม่มีการทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยว ก่อนหน้านี้เคยมีแนวคิดจะนำเงินรัฐไปซื้อประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วงไว้ก่อน นอกจากนี้ ยังจะมีประกันภัยอีก 2 ประเภท ที่จะบังคับซื้อ คือ การประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเล่นกิจกรรมผจญภัย ทั้งล่องแก่ง ดำน้ำ หรือปีนเขา หากไม่ซื้อจะไม่ให้เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ขับรถเข้ามาในไทยต้องทำประกันภัยรถยนต์ด้วย

สำหรับท่องเที่ยวธรรมชาติอีกแบบหนึ่งคือการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast) หรือ ไทยแลนด์ริเวียร่า (Thailand Riviera) 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นเทือกเขาตระนาวศรี เส้นถนนเพชรเกษม เส้นทางการรถไฟ เส้นทางแนวชายหาด และเส้นทางนํ้า 3 ไมล์ทะเลเมื่อรวมกันหมดแล้วก็จะได้เป็นแอ่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยกระดับมาตรฐานความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย และความยั่งยืน โดยเส้นทางที่ผ่านในแต่ละจังหวัดให้นักท่องเที่ยวมีของกิน ของดี ของเด่น ได้ชมตลอดเส้นทาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนมากขึ้นจากเดิมที่จะเที่ยวแต่ชายทะเล


กำลังโหลดความคิดเห็น...