xs
xsm
sm
md
lg

ชูศาสตร์พระราชา ขับเคลื่อนโครงการ Move World Together อีก 3 ปี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กับ วิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
กฟผ.ผนึก 3 ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนต่อยอดโครงการ Move World Together อีก 3 ปี คาดพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจะเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาให้สังคมและชุมชนสุขสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
สืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ เพื่อดำเนิน “โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 ในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้พร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ในปัจจุบันและโลกอนาคต
ในอีก 3 ปีนับจากนี้ จะมุ่งเน้นขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักการทรงงานด้านการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งสร้างกลไกต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีความสุขสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดไป
ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในลักษณะความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ผลลัพธ์ของโครงการเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ และทั้ง 4 หน่วยงานภาคีความร่วมมือเห็นพ้องกันว่า รางวัลที่ได้จากการประกวดนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงานของเยาวชนในโครงการ เป็นเพียงผลพลอยได้ แต่ภารกิจหลักของโครงการ คือ “การสร้างคน”
เยาวชนที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการ Move World Together
“จากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการ Move World Together ที่เป็นตัวแทนไปประกวดนวัตกรรมที่ไต้หวัน ในปี 2560 นี้ ก็รู้สึกถึงศักยภาพทางความคิด ความกล้าแสดงออก ความมีจิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำของเยาวชน แสดงให้เห็นว่า โครงการ Move World Together กำลังสร้างคนที่จะไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ กฟผ. ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง”
“โครงการ Move World Together จะเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ไปตอบโจทย์ของประเทศในหลากหลายมิติ เช่น การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น เราเคยได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการ ในนามรัฐบาลไทย ให้เข้าชิงรางวัล UNESCO Japan Prize on Education for Sustainable Development 2016 มาแล้ว จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาคนในแบบของโครงการ Move World Together นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน” รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ.กล่าวในที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...