xs
xsm
sm
md
lg

รายงานเพื่อองค์กรยั่งยืน เริ่มเชื่อมโยงเป้าระดับโลก / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

น่าสังเกตว่า กระแสโลกธุรกิจทุกวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ 2 บริบท คือ ขณะที่องค์กรที่ใฝ่หาความเจริญเติบโตเพื่อมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศเชิงธุรกิจ” และการเป็นผู้ชนะในเกมแข่งขัน ก็ตื่นตัวในการพัฒนาองค์กรไปสู่ “ความยั่งยืน”
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการหรือ CSR (Corporate Social Responsibility) จึงเป็นหลักคิดและแนวปฏิบัติที่องค์กรชั้นนำของโลกตระหนักในความสำคัญและผนึกเข้ากับแนวการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน
เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ล้วนคาดหวังและต้องการเลือกที่จะเกี่ยวข้องกับกิจการที่ “เก่ง” และ “ดี”
จึงมีคำกล่าวสรุปว่า “กิจการไม่สามารถดำรงความยั่งยืนได้ หากปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม"
ทั้งนี้ เพราะการดำเนินธุรกิจไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็กในขั้นตอนต่างๆ ย่อมมีโอกาสส่งผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสีย ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้
แต่ในสภาพสังคมและเทคโนโลยีของโลก ณ เวลาปัจจุบันจากข้อมูลข่าวสารที่สังคมผู้บริโภคและนักลงทุนได้มีการรับรู้ เรียนรู้ และเปรียบเทียบพฤติการณ์ของผู้บริหารกิจการต่างๆ ว่าได้ส่งผลในทาง “ทำลาย” หรือ “สร้างสรรค์” อย่างไร เพียงไร
นี่เป็นเหตุให้เกิดการผลักดันกิจการบริษัทจดทะเบียนได้มีการทำรายงาน CSR หรือรายงานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Report) โดยอิงมาตรฐานการรายงานระดับสากล (GRI) และถึงขั้นที่มีการจัดการประกวดเพื่อยกย่องกิจการที่ทำรายงานที่มีคุณภาพ ที่เป็นการสื่อสารข้อมูลการดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึก CSR
โดยเฉพาะเป็นการรายงานเชิงกระบวนการ (Process) มากกว่าการทำเป็นโครงการ (Project) ดังที่สถาบันไทยพัฒน์ได้เผยแพร่แนวคิดและจัดการอบรมเพื่อหวังให้องค์กรที่ใฝ่พัฒนาเหล่านี้สามารถนำกระบวนการจัดทำรายงานไปประยุกต์เป็นเครื่องมือ (Mean) ในการขับเคลื่อนงาน CSR ได้ตลอดปี
เรียกว่าไม่ให้คิดว่าการทำรายงานเป็นจุดหมาย (End) หรือเป็นผลงานแค่เอกสารรายงานที่สรุปจากทั้งปีและเผยแพร่ตอนต้นปีถัดไป
ด้วยเหตุนี้ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงส่งเสริมให้กิจการธุรกิจไม่ว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรธุรกิจทั่วไป ใฝ่ใจและมุ่งมั่นพัฒนาการทำธุรกิจสู่ความยั่งยืนซึ่งต้องคำนึงถึงมิติ ESG คือมีผลดี 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการมีธรรมาภิบาล (Governance)
พัฒนาการล่าสุดที่น่าจับตาก็คือ โครงการส่งเสริมให้กิจการที่ทำรายงานเพื่อความยั่งยืนหรือ SD Report อยู่แล้ว ให้ใช้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDGs) ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติรับรองโดยผู้นำ 193 ประเทศ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีจากประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อให้ภาคธุรกิจประเทศไทยมีส่วนร่วมในการทำให้บรรลุเป้าหมาย 17 หัวข้อภายใน 15 ปี จากนี้หวังว่าโลกจะน่าอยู่ขึ้น
สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มโครงการจัดทำ ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร (Corporate SDG Index) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจมีกรอบในการใช้ปรับแนวการดำเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีส่วนในการตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่ระบุใน SDG ทั้ง 17 ข้อ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและไม่มากก็น้อยได้อย่างเป็นระบบ และอยู่บนบรรทัดฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง


โนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ภาพที่ 1) ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม (ภาพที่ 2) และ ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) (ภาพที่ 3) รับมอบเกียรติบัตร “SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559” จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่เป็นผู้ริเริ่มจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) อิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่สหประชาชาติประกาศให้เป็นเป้าหมายโลก
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร หรือ Corporate SDG Index จะช่วยเปิดมุมมองให้ภาคเอกชนได้เห็นภูมิทัศน์ใหม่ทางธุรกิจ จากการแปลงเป้าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นโจทย์ในการดำเนินงาน ที่สามารถสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจไปพร้อมๆ กัน”

ขั้นตอนในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคเอกชน เริ่มต้นจากการพิจารณาสิ่งที่องค์กรตนเองได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยการประมวลและเพิ่มเติมการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร ให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หลังจากนั้น องค์กรธุรกิจจึงค่อยพิจารณาเพิ่มเติมการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องหรือตอบสนองต่อ SDG ในข้อที่มีการดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังทำไม่ได้เต็มที่ และในข้อที่ยังมิได้มีการดำเนินการตามลำดับ

“ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า องค์กรธุรกิจทุกแห่งจะต้องดำเนินการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทั้ง 17 ข้อ แต่กิจการต้องสามารถเลือกเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องต่อการสร้างคุณค่า เป็นเรื่องซึ่งมีนัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเป็นเรื่องที่ถูกให้ลำดับความสำคัญโดยองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง” ดร.พิพัฒน์กล่าว

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ Certified Partner ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล หรือ GRI ได้เสนอแนะรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับ SDG ในเล่มรายงานแห่งความยั่งยืน ที่เรียกว่า “Enhanced Sustainability Report” เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ SDG ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่เพิ่มภาระการรายงานแยกส่วนจากรายงานแห่งความยั่งยืนฉบับเดิม

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันไทยพัฒน์จึงได้ส่งเสริมการรับรู้ด้วยการมอบเกียรติบัตร (Recognition) ให้กิจการในฐานะองค์กรที่เป็นผู้ริเริ่มจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainable Report) อิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goal (SDGs) 17 ข้อ ที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก

องค์กรที่ได้รับเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี 2559 ได้แก่ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, บมจ.ไทยคม, ทิสโก้ ไฟแนลเชียล กรุ๊ป, บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และธนาคารออมสิน
แต่จากเกณฑ์การประเมิน SDG-Enhanced Sustainability Report มีอยู่ 5 ระดับ เริ่มจากระดับ 1 ความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรต้องการตอบสนอง ระดับที่ 3 การกำหนดเป้าประสงค์ที่องค์กรดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับที่ 4 การผนวกการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร และระดับที่ 5 การสื่อสารและการรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้น รายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับใหม่ของกิจการต่างๆ ที่จะออกเผยแพร่ประมาณมีนาคม 2560 จะมีข้อมูลมากขึ้น ก็จะมีการประเมินคุณภาพได้เต็มที่กันทีเดียว

suwat@gmail.com
กำลังโหลดความคิดเห็น