xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! มหาดไทยเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้นำศาสนาอิสลาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยปรับอัตราค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สำหรับจังหวัดขนาดใหญ่อัตราคนละ 3,500 บาทต่อเดือน จังหวัดขนาดกลางอัตราคนละ 2,700 บาทต่อเดือน และจังหวัดขนาดเล็กอัตราคนละ 1,900 บาทต่อเดือน อิหม่ามอัตราคนละ 1,200 บาทต่อ เตือน คอเต็บและบิหลั่นอัตราคนละ 1,000 บาทต่อเดือน

วันนี้ (5 พ.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องมหาดไทยเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับผู้นำศาสนาอิสลาม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยปรับอัตราค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สำหรับจังหวัดขนาดใหญ่ ในอัตราคนละ 3,500 บาทต่อเดือน จังหวัดขนาดกลางในอัตราคนละ 2,700 บาทต่อเดือน และจังหวัดขนาดเล็กในอัตราคนละ 1,900 บาทต่อเดือน อิหม่าม ในอัตราคนละ 1,200 บาทต่อ เตือน คอเต็บและบิหลั่นในอัตราคนละ 1,000 บาทต่อเดือน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.406/62238 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ต่อมากระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวนทั้งสิ้น 3,638,232คนคิดเป็นร้อยละ 5.48 ของประชากรทั้งหมด โดยมีมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวน 4,015 แห่ง และสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บและบิหลั่น กระทรวงมหาดไทยจึงขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราคำตอบแทนให้กับผู้นำศาสนาอิสลาม ดังนี้

1. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
1.1จังหวัดขนาตใหญ่ (จังหวัดที่มีมัสยิด 101 แห่งขึ้นไป) จำนวน 11 คน เดิม ได้รับ
ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 3,500 บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 4,600 บาท
1.2 จังหวัดขนาดกลาง (จังหวัดที่มีมัสยิด51-100 แห่ง) จำนวน 4 คน เดิม ได้รับ
ค่าตอบแทนอัตราเตือนละ 2,700 บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 3,500 บาท
1.3 จังหวัดขนาดเล็ก (จังหวัดที่มีมัสยิด 50 แห่งลงมา) จำนวน 25 คน เดิม ได้รับ
ค่าตอบแทนอัตราเตือนละ 1,900 บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 2,500 บาท
2. อิหม่าม จำนวน 3,917 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 1,200บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 1,500บาท
3. คอเต็บ จำนวน 3,880 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 1,000 บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 1,300 บาท
4. บิหลั่น จำนวน 3,871 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 1,000 บาท เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 1,300บาท

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับ
ผู้นำศาสนาอิสลาม ดังนี้
1. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
1.1 จังหวัดขนาดใหญ่ (จังหวัดที่มีมัสยิด 100 แห่งขึ้นไป) อัตราเดือนละ 4,200 บาทต่อคน
1.2 จังหวัดขนาดกลาง (จังหวัดที่มีมัสยิด 51-100 แห่ง) อัตราเตือนละ 3,300บาทต่อคน
1.3 จังหวัดขนาดเล็ก (จังหวัดที่มีมัสยิด 50 แห่งลงมา) อัตราเดือนละ 2,300 บาทต่อคน
2. อิหม่าม อัตราเดือนละ 1,500 บาทต่อคน
3. คอเต็บ อัตราเดือนละ 1,200 บาทต่อคน
4. บิหลั่น อัตราเดือนละ 1,200 บาทต่อคน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร 0-2127-7000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


กำลังโหลดความคิดเห็น