xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! กลุ่มเปราะบางทั้งประเทศรับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากกรณีประเด็นกลุ่มเปราะบางทั้งประเทศรับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ชี้แจงว่า พม. ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 2,000 บาท แต่ไม่ใช่เงินเยียวยา โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและประกาศของกระทรวง พม. โดยมีการวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (10 ก.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กลุ่มเปราะบางทั้งประเทศรับเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

เนื่องจากกรณีการแชร์ข่าวสารที่ระบุว่าแจ้งข่าวดี! กลุ่มเปราะบางทั้งประเทศรับเงินเยียวยา 3,000 บาท ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวง พม. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ได้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งไม่ใช่เงินเยียวยา โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและประกาศของกระทรวง พม. ประกอบด้วย

1. การสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว
2. การสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในประเทศให้กลับภูมิลำเนาเดิม
3. การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
4. การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
5. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
6. การช่วยเหลือ สตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม
7. การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง
8. การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำแนะนำปรึกษาดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว และหนังสือกระทรวงการคลัง อาทิ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ และการดำเนินงานช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบอาชีพแก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ , การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวชาวเขา

ทั้งนี้ กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบของโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 โดยจะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ว่ามีปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างไร อีกทั้งมีการวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวต่อไป

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง พม. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : พม. ได้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 2,000 บาท แต่ไม่ใช่เงินเยียวยา โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและประกาศของกระทรวง พม. โดยมีการวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กำลังโหลดความคิดเห็น