xs
xsm
sm
md
lg

“ดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์” จาก ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ ขึ้นรับวุฒิบัตรผู้สำเร็จการอบรม   หลักสูตรผู้บริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 จากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และแถลงผลงานวิชาการกลุ่มหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 จำนวน 239 คนณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดงกรุงเทพฯ ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ( สวปอ.มส.SML)  โดยมี  พลเอก อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงแห่งชาติการเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ การประเมินสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยตลอดห้วงการเรียนการสอน นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้างทักษะเพื่อการเป็นผู้นำระดับสูง มีจิตสำนึกในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมกันเป็นพลังในการสรรค์สร้างสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง ในการอบรมหลักสูตรหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ( สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 ครั้งนี้          

ดร.ก้องหล้าภูวดลอานนท์ ประธานกรรมการบริหาร จากบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์  ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรม โดย บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์  ได้ดำเนินธุรกิจด้านบำบัดผู้ติดยาเสพติด ที่ดำเนินนโยบายในการ คืนคนดีสู่สังคม คืนคนรักสู่ครอบครัว เป็นภาคเอกชนที่มีความมุ่งมั่นมีความเข้าใจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ที่จะได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม  

ดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ( สวปอ.มส.SML) ของ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้ว่า “ ผมภาคภูมิใจ ที่ได้เข้ามาร่วมการอบรม และจบหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง(สวปอ.มส.SML) ในรุ่นที่ 5 ของ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้มากครับ เพราะว่า บ.ภูฟ้าฯของเรามุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติมานานแล้วครับ ถึงแม้เราจะเป็นภาคเอกชน แต่งานของภูฟ้าฯคือ เป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่มุ่งมั่นในการคืนคนดีสู่สังคม คืนคนรักสู่ครอบครัว  ภูฟ้าฯเรา มีหลักในการทำงานว่า การช่วยให้เขาเลิกยาเสพติดได้ก็แค่ทำให้ร่างกายดีขึ้น แต่เราต้องมาร่วมปรับด้านความคิดและพฤติกรรมของสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ และมีผลต่อผู้เลิกยาเสพติด การได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้คือแนวทางในการเสริมสร้างทักษะเพื่อการเป็นผู้นำระดับสูง มีจิตสำนึกในการรักษาความมั่นคงของชาติ มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เราสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  เพื่อเป็นพลังในการสรรค์สร้างสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ” ดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ กล่าว

โดยในการอบรมหลักสูตรหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ( สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5  นี้  หลักสูตรจะมีการแยกเป็นแบบหมู่ลูกเสือ เช่น หมู่ช้าง หมู่สิงโต วัว เสือนกเค้าแมว นกหัวขวาน ไก่ฟ้า และนกยูง ซึ่งดร.ก้องหล้า ภูวดลอานนท์ ประธานกรรมการบริหาร จากบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์  อยู่ในหมู่ช้าง   และ ดร.ญดา ถาวร ภูวดลอานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์  ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่4  มาแล้ว  ยังได้เข้าร่วมเป็นอาจารย์ผู้ช่วยที่ปรึกษา ของหมู่นกยูง SML รุ่นที่ 5 ในครั้งนี้ด้วย

กำลังโหลดความคิดเห็น