xs
xsm
sm
md
lg

“การเคหะแห่งชาติ” เดินหน้าโครงการ “พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ช่วยประชาชนเข้าถึง “ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย” ง่ายขึ้น พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“การเคหะแห่งชาติ” มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผ่านโครงการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมหลายด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกมิติ หนึ่งในกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อตอบโจทย์ภารกิจดังกล่าว คือการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและจัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัยหรือ Big Data โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เป็นกลไกหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อตอบสนองประชาชนที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย โดยบูรณาการฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นฐานเดียวกัน เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ โดยพัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ https://nhic.nha.co.th/ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ แบ่งเป็น 11 หมวดหมู่ ประกอบด้วย 1. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัย 2. ข้อมูลประชากรและครัวเรือน 3. สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย 4. ความต้องการด้านที่อยู่อาศัย 5. ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านที่อยู่อาศัย 6. งานวิจัยด้านที่อยู่อาศัย 7. ข้อมูลด้านกฎหมาย ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม 8. ข้อมูลราคาวัสดุและสิ่งก่อสร้าง 9. การเงินด้านที่อยู่อาศัย 10. ข้อมูลสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขนส่ง 11. บริการข้อมูล-ข่าวสารเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า ในปี 2564 การเคหะแห่งชาติได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” โดยดำเนินงานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลชุมชนบ้านมั่นคง ชุมชนแออัดบุกรุก และชุมชนกรุงเทพมหานคร ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กับชุมชนผู้มีรายได้น้อยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของการเคหะแห่งชาติ และนำมาเผยแพร่ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Dashboard สรุปผลวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ได้แก่ การคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยรายจังหวัดและอำเภอ ปี 2565 จำแนกตามเกณฑ์รายได้ของการเคหะแห่งชาติ, ความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทซื้อ/เช่า, การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน เป็นต้น

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 การเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนา “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ระยะ 10 ปี ทั้งแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว สำหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และสามารถตอบสนองแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) พร้อมตั้งเป้าพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ
ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยให้มีความทันสมัย และพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งประสานงานภาคีเครือข่าย
เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ระหว่าง
การเคหะแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยขยายเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งสร้างพันธมิตรภาคีเครือข่ายให้กับองค์กร และศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ รวมถึงจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ ในการบูรณาการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูล สนับสนุน และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เปิดตัวขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และการประสานภาคีเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในการสำรวจข้อมูลความต้องการที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นกำลังโหลดความคิดเห็น