xs
xsm
sm
md
lg

มหกรรม Thailand Northern Border Trade Fair 2021 หรืองานแสดง จำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน ของพาณิชย์ 17 จังหวัด กลุ่มภาคเหนือ เปิดยิ่งใหญ่กระตุ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนภาคเหนือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพื่อตอบรับมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเปิดประเทศของรัฐบาล พาณิชย์จังหวัดเชียงรายจับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างประเทศ ลาว เมียนมา จีน และไทย ประกาศศักดาความยิ่งครั้งใหญ่ ในพิธีเปิดงาน มหกรรม Thailand Northern Border Trade Fair 2021 หรือ งานแสดง จำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการลงทุนและการค้า ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนภาคเหนือ

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีกล่าว “สำหรับการจัดงาน ช่วงระยะเวลาของการจัดงาน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ยาวไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ได้รับทราบว่ามีบรรยากาศการซื้อ-ขายอย่างคึกคัก โดยคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในการระบาดของโควิด อย่างเคร่งครัดตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าทุกภาคส่วน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในยุค New Normal”

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า “ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการดูแลเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาและเร่งรัดแผนงาน “การเจรจาการค้า” และ “การส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดน” เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการส่งออกของไทยไปตลาดโลกมากขึ้น อีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบายเปิดประเทศภายหลังวิกฤตการณ์ผลกระทบจากโควิด-19 ดังนั้น พาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้า Thailand Northern Border Trade Fair 2021 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 15 วัน ให้แก่ผู้ประกอบการใน 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งหมด 150 ราย นำสินค้าและบริการต่างๆ มาแสดงและจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงราย โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยสูงสุด ไม่ให้ส่งผลกระทบจากการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ประกอบการลงพื้นที่ครั้งละ 50 บูท รอบละ 5 วัน ทั้งหมด 3 รอบรวมเป็น 15 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของร้านค้า และต้องมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตามมาตรฐานของศูนย์การค้า และการป้องกันโควิดของจังหวัดเชียงราย
การจัดงานในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการก้าวเดินของผู้ประกอบการในยามที่ประสบปัญหาอันเนื่องจากสถานการณ์โควิดและช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจ ของ 17 จังหวัดทางภาคเหนือ เติบโตและขยายตัวตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการส่งเสริมให้มีการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อให้เกิดการซื้อขายและการสร้างเครือข่ายทางการค้า โดยจัดทำ E-Catalog ผู้ประกอบการ 150 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้แก่ผู้ประกอบการบริเวณจุดจำหน่ายสินค้าทุกวันตลอดการจัดงาน นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรี อาทิ วงนกแล ตุ๊กกี้ ชิงร้อย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ตลอด 15 วันของการจัดงาน”กำลังโหลดความคิดเห็น