xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดีกรมการปกครอง ขับเคลื่อน “10 โครงการสำคัญ ประจำปี 2564” ชูโครงการอำเภอสร้างสุข เน้นย้ำทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการปกครองได้ขับเคลื่อน 10 โครงการสำคัญ หรือ 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 เพื่อเป็น “ธงนำทาง” ในการดำเนินงานให้กับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารงานของกรมการปกครองให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal โครงการสำคัญ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ (1) การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ (2) การยกระดับงานบริการ และ (3) การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

10 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย (1) โครงการจิตอาสาพระราชทาน (2) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (3) การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (4) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม” (5) สัญชาติและสถานะบุคคล (6) อำเภอ..วิถีใหม่ (7) แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง) “หมู่บ้าน อยู่เย็น” (8) อำเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” (9) อำเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด (10) อำเภอมั่งคั่ง

โดยทั้ง 10 โครงการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs : Sustainable Development Goals) นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และที่สำคัญสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อำเภอสร้างสุข คืออะไร?

อำเภอสร้างสุขเป็นโครงการต่อยอดการยกระดับด้านงานบริการ ตาม 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 โดยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ซึ่งที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศถือเป็นส่วนใกล้ชิดภาคประชาชน ในการดูแลทั้งงานสัญชาติ สถานะบุคคล, งานบริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC, งานส่งเสริมหมู่บ้าน ชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ฯลฯ

“อำเภอสร้างสุข” มี 2 เป้าหมาย เป้าหมายแรก คือให้ประชาชนมีส่วนในการสะท้อนมุมมองต่อการรับบริการของที่ว่าการอำเภอ ตลอดจนบุคลากรที่ให้บริการในแต่ละอำเภอ เพื่อนำมาทำเป็นเรื่องราวอำเภอต้นแบบที่สะท้อนจากเรื่องจริงของประชาช เป้าหมายที่สอง คือ กระตุ้นให้แต่ละที่ว่าการอำเภอยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และเมื่อสามารถสร้างสุขให้ประชาชนได้ อำเภอต้นแบบนั้นๆ ก็ควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

สิ่งที่ประชาชนจะพบจาก “ที่ว่าการอำเภอสร้างสุข” ในปี 2564 และอนาคต
ในปี 2564 กรมการปกครอง ยังคงต่อยอด 10 Flagships ซึ่งที่ว่าการอำเภอ ถือเป็นส่วนหน้าที่จะสร้างอำเภอสร้างสุขที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งด้านการยกระดับงานบริการ เช่น การต่อยอดและพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมต้นแบบอำเภอนำร่อง 76 แห่ง, การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล พร้อมการจัดตั้งคลินิก และ Mobile Team เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การใช้ระบบจองคิวออนไลน์ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal), การทำงานเชิงรุกทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การจัดระเบียบสังคมทั้งป้องกันและป้องปราม ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ในทุกชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผ่านที่บุคลากรในที่ว่าการอำเภอ โดยยึดหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา”

ฝากถึงประชาชนที่จะมารับบริการจาก “อำเภอสร้างสุข”
โครงการอำเภอสร้างสุข กรมการปกครองมีความตั้งใจที่จะให้ทุกการบริการที่ประชาชนจะได้รับสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอย่างแท้จริง เสียงสะท้อนของประชาชนในมิติต่างๆ ผ่านโครงการอำเภอสร้างสุข ทางกรมการปกครอง ยินดีและน้อมรับเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา “เมื่อท่านมีทุกข์ พวกเราก็จะช่วยกันบำบัดทุกข์ท่าน ทำให้ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นความหวังที่เราจะดำเนินการในปี 2564 ต่อไป” นายธนาคม จงจิระ - อธิบดีกรมการปกครอง

กำลังโหลดความคิดเห็น...