xs
xsm
sm
md
lg

ข้อควรรู้สำหรับผู้สูงวัย สิทธิผู้สูงอายุ 13 ข้อ ตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ จัดสวัสดิการ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 เกี่ยวกับ “สิทธิ” และ “สวัสดิการ” สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนทั่วไปควรรู้

1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข
2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร
3. การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม
4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจการทางสังคม
5. การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ
6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง
9. การให้คำแนะนำปรึกษา หรือการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว
10. การจัดหาที่พักอาศัย ยานพาหนะ เครื่องนุ่งห่ม
11. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
13. การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงข้อมูลระบบสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สถานสงเคราะห์บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และกองทุนผู้สูงอายุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dop.go.th/th/laws/2/10/786


กำลังโหลดความคิดเห็น...