xs
xsm
sm
md
lg

พม. กรมกิจการผู้สูงอายุ บูรณาการ 6 กระทรวง ขับเคลื่อน 6 มาตรการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากนโยบายของรัฐบาล ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมประเทศไทย เข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหลักใน 6 กระทรวง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขณะที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้นโยบาย เตรียมความพร้อมคนทุกวัย ร่วมสร้างสังคมไทย สูงวัยอย่างมีพฤฒิพลัง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่วิถีปรกติใหม่ในสังคมสูงวัย ผนึกภาคีเครือข่ายหลักทั้ง 6 กระทรวง พร้อมอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน
สำหรับมาตรการหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย ประกอบด้วย 6 มาตการ ได้แก่ การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ, ส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ, ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ, ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ, ธนาคารเวลา สำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย และการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ

นอกจากนี้ ยังมุ่งยกรับดับความร่วมมือเสริมพลังสังคมสูงอายุ การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการทำงานด้านผู้สูงอายุ การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และการพลิกโฉมนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงอายุ


กำลังโหลดความคิดเห็น