xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ นำร่อง “โคราชโมเดล” ฝึกทักษะครู-ผู้ปกครอง เตรียมพร้อมเด็กออทิสติกก่อนเข้าเรียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เดินหน้าโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษ และพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครู และอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนออทิสติกก่อนเข้าเรียน ณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งการศึกษา ความเท่าเทียมและทั่วถึง ได้แก่ นโยบายและการปฏิรูปการศึกษา การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้ภาคประชาสังคม เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร้อมนำร่อง “โคราช โมเดล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ

ปัจจุบันมีโรงเรียนนำร่อง 4 แห่ง ประกอบด้วย รร.สวนหม่อน ,รร.ถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) ,รร.นครราชสีมา ปัญญานุกูล และ รร.เมืองนครราชสีมา โดยมีผู้ปกครองและครูผู้สอนจำนวน 140 คน ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะการรับรู้ การเคลื่อนไหว การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและทักษะทางวิชาการการเตรียมพร้อมทางอาชีพ

สำหรับโรงเรียนเมืองนครราชสีมา นายมานะ ผอ.รร.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เพื่อพัฒนาบุคลากรนักจิตวิทยา, ครูแนะแนว, ครูผู้สอนและให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กพิเศษ สามารถจัดการศึกษา IEP การคัดกรองเด็ก การพัฒนาทักษะ การสร้างเจตคติที่ดี การพัฒนาทักษะจิตวิทยา อย่างน้อย 2 คนต่อโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูที่มีทักษะการช่วยพัฒนาเด็กพิเศษ

และมีส่วนร่วมการออกแบบการศึกษาพัฒนารูปแบบ IEP แผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลเน้นการใช้ทักษะชีวิตให้เด็กพิการมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป และผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมให้เด็กพิการก่อนเข้าเรียน

รร.เมืองนครราชสีมา ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดหลักสูตรห้องเรียนคู่ขนาน มีนักเรียนออทิสติกในความดูแลจำนวน 57 คน ให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างทัดเทียมเสมอภาคและสามารถช่วยเหลือตัวเอง ไม่เป็นภาระผู้อื่นและดำรงชีวิตโดยปกติสุข


กำลังโหลดความคิดเห็น