xs
xsm
sm
md
lg

"อภินิตา ไชยชนะ" ประธาน We Care for Humanity ประเทศไทย รับรางวัล G.O.D.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ดร.อภินิตาไชยชนะประธานWeCareforHumanity ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ขึน้รับ รางวัล G.O.D. ในสาขา สัญลักษณ์ทางสันติภาพแห่งเอเชีย โดยเป็นผู้หญิงไทยคนแรก และคนเดียวในเอเชีย ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ท่ามกลางผ้นำบุคคลสาคัญ และสมาชิกราชวงศ์ ระดับโลก

The Global Order of Dignitaries and Philanthropists หรือ G.O.D. (“งานประกาศรางวัล ลาดับบุคคลสาคัญและนักการกุศลของโลก”) เป็นความร่วมมือของ องค์กร We Care for Humanity (WCH) พร้อมด้วยองค์หญิงมาเรีย อามอร์(MariaAmor)ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ นักมนษุยธรรมผ้ยูิ่งใหญ่ของโลกโดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นที่ 7 ที่องค์การสหประชาชาติณกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้ เจ้าชาย เอฟ. โอโลรันเฟมิ (HRH F. Olorunfemi of Nigeria) แห่งไนจีเรีย ให้เกียรติเป็น ประธานและมอบรางวัล, มีผู้นำโลกสมาชิกราชวงศ์และนักการกุศลเข้ารับรางวลัทั้งหมด 17 รางวัล ได้แก่

- ฯพณฯดร.อลัเฟรดมยัซิอู(Dr.AlfredMoisiu)อดีตประธานาธิบดีแหง่แอลเบเนียในฐานะบิดา แหง่บอลข่า น

- ฯพณฯอีโวโยซิโปวิค(IvoJosipovic)อดีตประธานาธิบดีแหง่โครเอเชียในฐานะผ้ทูรงเกียรติจาก
ยุโรป

- ฯพณฯ ฟิลปิ วยู าโนวิค (Filip Vujanovic) อดีตประธานาธิบดีมอนเตรเนโกร ในฐานะผ้นำที่มี
วิสัยทัศน์ของยุโรป

- สมเด็จเพรชวนันารัตตะนายโครเร็ค(SamdachPreahVannarattaNayChoroek) รองหัวหน้าคณะสงฆ์คนที่3ของกมัพูชาในฐานะศูนย์รวมทางจิตใจยอดเยี่ยมแห่ง่ปี

- ฯพณฯดร.ชีคโยเซฟบินซาเลห์อลั-รัชฮี(SheikhYousefBinSalehAl-Rajhi)ประธานสันนิบาต
ชาวอาหรับในฐานะบุคคลของโลกแห่งปี
กำลังโหลดความคิดเห็น...