xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดกองทุนดีอีเปิดยอดผู้ยื่นขอรับทุนปี 67 ทะลุ 509 โครงการ วงเงิน 32,168 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ดกองทุนดีอีเปิดตัวเลขผู้สนใจยื่นขอรับทุนปี 67 ทะลุ 509 โครงการ วงเงิน 32,168 ล้านบาท หวังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยี รองนายกฯ เผยปี 62 ถึงปัจจุบัน จัดสรรทุนแล้วกว่า 7,400 ล้านบาท กับ 253 โครงการ

วานนี้ (22 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2567 กล่าวว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดรับข้อเสนอให้ทุนใน 4 กรอบนโยบาย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เกษตรดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และการส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล ในปีงบประมาณ 67 มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน 509 โครงการ รวมเป็นเงินกว่า 32,168 ล้านบาท

ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์โครงการ ผู้ยื่นขอรับทุนสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางระบบยื่นขอรับทุนและติดตามประเมินผลโครงการ ที่ประชุมยังได้พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมของกองทุน ประจำปีงบประมาณ 66 เพิ่มเติม และรับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญของกองทุน โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 62 จนถึงปัจจุบัน กองทุนดีอีได้อนุมัติจัดสรรเงินให้โครงการที่ขอรับทุนตามมาตรา 26 (1) (2) ไปแล้วทั้งสิ้น 253 โครงการ รวมวงเงินที่จัดสรรกว่า 7,400 ล้านบาท และได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 6,800 ล้านบาท


ด้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการตามมาตรา 26 (3) ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะและบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และส่วนต่อขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และโครงการประเมินผลกระทบและจัดทำนโยบายรองรับการเปิดตลาดให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า ที่ประชุมได้ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุนดีอีในมาตรา 26 (1) (2) (3) (4) ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา และเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ สดช.และ ดีป้า พบว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก โดยมีการปิดโครงการและเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 95% นอกจากนี้ บอร์ดกองทุนดีอียังได้เร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่ยังมีความล่าช้า เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนมากยิ่งขึ้น


ขณะที่ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทุนหมุนเวียนทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน รวมถึงรายงานทางการเงินของกองทุน ประจำปีบัญชี 66 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการประเมินของทุนหมุนเวียนปีบัญชี 66 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 3.5841 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับบริหารงานกองทุน เช่น องค์ประกอบคณะอนุกรรมการต่างๆ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกองทุน รวมถึงการบริหารงานบุคคลของกองทุน เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความคล่องตัวต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น