xs
xsm
sm
md
lg

DGA รุก “ขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล” เต็มรูปแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัญหาที่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการที่ทั้งยุ่งยาก เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เช่นการไปทำบัตรประชาชนที่ต้องลางานไปทำและต้องรอคิวนาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เร่งขับเคลื่อนงานบริหารดิจิทัลภาครัฐสู่การเป็น ภาครัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน เพื่อผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าสู่ท้องถิ่นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจุบัน DGA มี Super App ที่ชื่อว่า แอปพลิเคชันทางรัฐ ที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางบริการภาครัฐที่สำคัญมาไว้ในที่เดียว มีบริการเด่นที่พร้อมให้บริการประชาชนกว่า 10 บริการ เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมถึงบริการค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code และในอนาคตอันใกล้ DGA ยังได้เตรียมการบริการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานอขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบต่างๆ อีกด้วย เช่น ระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชนสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ AI Chatbot Platform ระบบแนะนำหมวดหมู่เรื่องร้องเรียน (AutoTag) ระบบแปลงคำพูดเป็นข้อความเพื่อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือ (Speech-toText) เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ หรือผู้ที่เคยชินกับระบบตอบรับทางโทรศัพท์ เป็นต้น


โครงการแอปพลิเคชันทางรัฐ คือ แอปที่รวบรวมบริการของภาครัฐที่สำคัญมาไว้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งในปัจจุบันมีบริการเด่น ที่พร้อมให้บริการประชาชนกว่า 10 บริการ เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมถึงบริการค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code เป็นต้น โดยอนาคตจะมีบริการที่ครอบคลุมกว่า 100 บริการ

โครงการ BizPortal ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว ทำธุรกรรมที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย เช่น ขออนุญาตเริ่มต้นธุรกิจ

ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันทางได้รับความร่วมมือกับ 56 อปท. ซึ่งขึ้นกับความพร้อมของแต่ละ อปท. ที่เข้าร่วมสามารถเปิดให้บริการ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในด้านการให้บริการ

โครงการระบบแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Chatbot Development Platform for Government) ที่มีชื่อว่า “ทันใจ” สำหรับช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่อัตโนมัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดภาระของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี และจะทยอยนำร่องอีกหลายแห่งในปีนี้


เรามีความมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการดำเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเครื่องมือพร้อมใช้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานและช่วยให้หน่วยงานปรับตัวตามเกณฑ์ของความเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้เร็วขึ้น ส่งต่อการทำงานรูปแบบใหม่ ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยี ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย เข้าถึงง่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม

เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ยาก หากแต่ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร DGA จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคเพื่อจัดตั้งศูนย์ Virtual DGTi ในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่จะคอยสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐไปยังหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA หนึ่งในหน่วยงานกลางของภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ ปรับเปลี่ยน พัฒนาการให้บริการประชาชนให้เป็นรูปแบบ “ดิจิทัล” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดภาระในการติดต่อบริการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ จึงเป็นที่มาของ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

DGA พร้อมผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อต่อยอดความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลท้องถิ่นดิจิทัลอย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น