xs
xsm
sm
md
lg

กทปส.เดินหน้าจัดสรรทุนต่อเนื่อง พร้อมปรับแผนตามนโยบายชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทปส. เดินหน้าตามแผนปฏิบัติการกองทุนระยะ 4 ปี โดยปีนี้จะมีการประเมินผล ทบทวน ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับนโยบายชาติปัจจุบัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติให้บรรลุความสำเร็จ

นายชาญวุฒิ อำนวยสิน  ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า สำหรับทิศทางการดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาวิจัยของ กทปส. ในปีนี้ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะและหวังให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างครอบคลุม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี อีกทั้งยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การคุ้มครองผู้บริโภคสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่การใช้งานจริง

“ถึงแม้ว่าขณะนี้จะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน กสทช. ทางกองทุนฯ ได้วางทิศทางเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนในอนาคตโดยเบื้องต้นคงจะต้องดำเนินการตามนโยบายของ กสทช. ชุดปัจจุบันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ นอกเหนือจากนี้ กองทุนฯ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการกองทุนระยะ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 ไว้ โดยแผนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้ต้องมีการประเมินผล เมื่อดำเนินการไปได้ครึ่งทางของแผน ดังนั้นในปี 2564 นี้ กองทุนจะต้องมีการประเมินผล รวมถึงทบทวน ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายระดับชาติที่มีการประกาศใช้ใหม่ เช่น แผน AI แห่งชาติ รวมถึงนโยบายแห่งรัฐที่มีการกำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้แผนของ กทปส. สอดรับและเป็นไปทิศทางเดียวกันกับนโยบายระดับชาติ”

ในส่วนของการการดำเนินงานตามกรอบนโยบายของ กทปส. ในปี 2564 ด้านการจัดสรรให้ทุนในการวิจัยพัฒนาโดยเมื่อไตรมาสแรกได้เปิดให้ทุนประเภทที่ 1  ที่มีกรอบการจัดสรรเงินทุนไว้ที่ 400 ล้านบาท และเมื่อปิดรับข้อเสนอไปแล้วมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการรวม 113 โครงการ รวมวงเงินขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 1,567,124,612 บาท ซึ่งถือว่าผลตอบรับการขอทุนเป็นตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรทุนโดยทาง กทปส. ได้เปิดให้ทุนประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นกรอบการให้ทุนเชิงยุทธศาสตร์ในปี 2564 กำหนดไว้ที่ 670 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ภารกิจด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจมุ่งเป้าของกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจด้านคลื่นความถี่และดาวเทียม จำนวน 70 ล้านบาท 

โดยการดำเนินการจัดสรรทุนประเภทที่ 2 นี้จะมีการทยอยประกาศขอบเขตงานโครงการจนกว่าจะครบกรอบวงเงิน 670 ล้านบาทตามที่กำหนด โดยปัจจุบันได้มีการประกาศทุนประเภทที่ 2 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง  ดังนี้ ครั้งที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่กรณีการใช้คลื่นความถี่ย่าน C-band ในระยะยาว และโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี

และครั้งที่ 2 จำนวน 11 โครงการ เป็นโครงการภายใต้ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เน้นในเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชน รวมถึงกลุ่มคนพิการได้เข้าถึงเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มีการรู้เท่าทันในสื่อ รู้เท่าทันโฆษณา ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชน ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการติดอาวุธให้ประชาชนได้ป้องกันตนเองจากภัยในด้านดังกล่าว

การจัดสรรทุนภายใต้ทุนประเภทที่ 2 ยังมีทุนอีก 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.ทุนต่อเนื่อง ซึ่งทาง กทปส. จะพิจารณาให้สำหรับผู้ที่เคยรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนและต้องการต่อยอดงานวิจัย เพื่อให้ขยายผลในเชิงพาณิชย์ โดยทาง กทปส. จะให้ทุนต่อเนื่องเฉพาะวัตถุประสงค์ตามมาตราวงเล็บสอง ด้านการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น

“ปีนี้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 30 ล้านบาท 2 ทุนตามนโยบายรัฐ ซึ่งทาง กทปส. เปิดโอกาสให้ส่วนราชการยื่นคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยตรง และในปีนี้เอง ปี 2564 กทปส. ได้มีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนสำหรับทุนประเภทนี้แตกต่างไปจากเดิม”

ในปีที่ผ่านมา เราจะให้ทุนโดยตรงไปยังส่วนราชการเพื่อดำเนินโครงการ แต่เกณฑ์ใหม่ทาง กทปส. จะให้ส่วนราชการเสนอโครงการและจะมีการคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาเพื่อประกาศขอบเขตงานโครงการ และคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการ ทั้งนี้ทุนสำหรับส่วนราชการในปี 2564 มีส่วนราชการยื่นข้อเสนอโครงการมาแล้วกว่า 21 โครงการ วงเงินคำขอรวม 507,674,185 บาท ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

นอกจากนี้ กองทุน กทปส. ยังมีทุนประเภทที่ 3 ที่เรียกว่า ทุนตาม กสทช.กำหนด โดยแต่ละปี กสทช. จะมอบนโยบายและมีการส่งเสริมทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา กสทช. ได้ให้ทุนแก่สถานพยาบาลของรัฐในการต่อสู้ภัยโควิด-19 จำนวนกว่า 642,550,859 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นการให้ทุนเพื่อจัดทำระบบ IoT และ Conference ในห้องผู้ป่วยความดันลบเพื่อเว้นระยะห่างและลดการสัมผัสและมีทุนประเภท 4 ทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ทางกองทุน กทปส. จัดสรรไปให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 500 ล้านบาท


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...