xs
xsm
sm
md
lg

ภาครัฐลงทะเบียนทำงานที่บ้านเกือบ 300 หน่วยงาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.ดีอีเอส เผยความคืบหน้าการขอใช้บริการแพลตฟอร์ม Work from Home ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พบ กว่า 290 หน่วยงานขอใช้งานแล้ว

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้แพลตฟอร์ม Work from Home ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ระบุว่า ล่าสุดจากข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 มีจำนวนหน่วยงานลงทะเบียน ขอใช้งานแอปพลิเคชันที่ร่วมให้บริการ ลงทะเบียนแล้ว จำนวน 290 หน่วยงาน รวมจำนวน ผู้ขอใช้งาน 294,958 Users ในการนี้ ทางกระทรวงดีอีเอส ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่ลงทะเบียน สามารถร่วมลงทะเบียนหรือติดต่อสอบถามมาได้ที่ www.onde.go.th โทร: 02-141-7010 หรือ E-mail: workfromhome@onde.go.th

ขณะเดียวกันสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ออกประกาศสํานักงานฯ เรื่อง มาตรการและแนวทางของสํานักงานในช่วงเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ฉบับที่ 1 โดยระบุว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการติดเชื้อโรค COVID-19 ของพนักงานและลูกจ้าง จึงกําหนดมาตรการและแนวทางของสํานักงานฯ โดยให้พนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง สามารถปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พัก (Work From Home) ของตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

และหากในกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างมีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ ต้องให้ผู้อํานวยการสํานัก รายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นจนถึงผู้อํานวยการทราบ พร้อมแผนการเข้ามาทำงานและรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างที่จะเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานด้วย

ทั้งนี้ หากต้องการส่งเอกสารมายัง ETDA โปรดนำส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อมูลการติดต่อกลับ ผ่านอีเมล inbox@etda.or.th


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...