xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.สั่งกรุงเทพธนาคม ทำท่อร้อยสายใหม่ หลังไร้แววรายอื่นร่วมโครงการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสทช.เบรกโปรเจ็คท่อร้ายสาย หลังพิจารณาพบหนังสือเชิญชวน ทำเอกชนเข้าใจผิด เหตุทรูฯเข้าร่วมโครงการรายเดียว ไร้เอกชนรายอื่นเข้าร่วม สั่งกรุงเทพธนาคมไปทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทั้งหมด เน้นทำเองตามประกาศกสทช.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ลงนามในคำสั่งอ้างถึง หนังสือบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ที่ กธ01 / ร 1626 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรื่อง ข้อเสนอการใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (RFP)

ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้จัดส่งเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP) เพื่อคัดเลือกผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มายังสำนักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามประกาศ กสทช. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุนและการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (ประกาศฯ) ตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นั้น

ภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาตรวจสอบเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เพื่อคัดเลือกผู้ใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเบื้องต้นแล้ว จึงได้เชิญกรุงเทพธนาคม และ บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด มาประชุมหารือร่วมกัน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562 จากการชี้แจงของ กรุงเทพธนาคม มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้การดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังกล่าวเกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการออกเอกสารเชิญชวนฯ เพื่อสำรวจความต้องการเกี่ยวกับปริมาณความจุของท่อร้อยสายที่ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายประสงค์จะใช้งาน

แต่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเกิดความเข้าใจว่าการออกหนังสือเชิญชวนฯดังกล่าวจะเป็นการผูกพันให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเข้าทำสัญญาใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร จึงเป็นเหตุให้ไม่มีผู้รับใบอนุญาตรายอื่นแสดงความประสงค์ดังกล่าว และอาจไม่เป็นไปตามประกาศกสทช. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการโทรคมนาคม หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสาธารณะในวงกว้าง

ดังนั้น สำนักงานกสทช.เห็นควรว่าในการนี้เพื่อให้โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และบริสุทธิ์ยุติธรรม สำนักงานกสทช. จึงขอให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด พิจารณายกเลิกการดำเนินการที่ผ่านมา และเริ่มดำเนินโครงการฯดังกล่าวใหม่ โดยขอให้กรุงเทพธนาคม มีหนังสือสอบถามไปยังผู้รับใบอนุญาตทุกรายอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอทราบปริมาณความจุของท่อร้อยสายที่ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายประสงค์จะใช้งาน

และต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของกสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดังต่อไปนี้

1.กรุงเทพธนาคม ต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของตนและปฏิบัติต่อผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ท่อร้อยสายสื่อสารทุกรายอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ

2. กรุงเทพธนาคมมีหน้าที่จัดทำ และส่งข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารต่อสำนักงานกสทช. เพื่อเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. พิจารณาโดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์ และเทคนิคที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยจะต้องมีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารในอัตราที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ

และ 3.กรุงเทพธนาคมอาจเป็นผู้ลงทุนแบบรายเดียวหรือแบบลงทุนร่วมกันโดยจะต้องประกอบกิจการด้วยตนเองจะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนมิได้Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...