xs
xsm
sm
md
lg

ผู้บริหาร ทีโอที ร่วมอบรมหลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กร"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บมจ.ทีโอที สนญ.แจ้งวัฒนะ นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข กรรมการ ทีโอที และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CG&CSR) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กร"

โดยมีกรรมการ บมจ.ทีโอที (นางศิริพร เหลืองนวล คุณพรชัย หาญยืนยงสกุล และคุณโกมล จิรชัยสุทธิกุล) ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน นโยบายและแนวปฏิบัติในการทำ CSR ขององค์กร และคุณค่าของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งมี นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข กรรมการ บมจ.ทีโอที และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) กล่าวว่า เป้าหมายการจัดสัมมนางานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงานของ ทีโอที ให้ความสำคัญและเข้าใจถึงเรื่องการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้ทางองค์กรมีความยั่งยืนส่งผลให้ในส่วนของการทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกทคนจะได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยตรง

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่าการสัมมนาในวันนี้ จะมีอยู่ 3 เรื่อง เรื่องแรก บทบาทของ CG และ CSR ที่จะนำไปสู่เรื่องของความยั่งยืนขององค์กร เรื่องที่ 2 แนวทางในการทำ CSR เรื่องที่ 3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

CSR ของ ทีโอที มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยการพัฒนากระบวนการทำงานที่พนักงานในภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการทำ CSR in Process ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพนักงานที่จะมีส่วนร่วมทุกคน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการทำรายงานแห่งความยั่งยืน GRI เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการภายในและสื่อสารไปยังภายนอกถึงการดำเนินงานที่ดี ทั้งหมดนี้เป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...