xs
sm
md
lg

ก.ไอซีที เตรียมพร้อมบริการ e-Logistic

เผยแพร่:

เดินหน้าโครงการ e-Logistics เพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ เร่งทดสอบการทำ CA Interoperability ทั้งในและระหว่างประเทศให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกันยายน 2552 หวังให้โครงการฯ นี้ช่วยทำให้ Application ของหน่วยงาน ภายใต้โครงการ  e-Logistic ที่เข้าร่วมทดสอบสามารถใช้ใบรับรองของผู้ให้ บริการรายใดก็ได้

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้มีการริเริ่มโครงการ National Root CA และ CA Interoperability เพื่อ e-Logistics โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในการทำให้ระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้งานในประเทศสามารถทำงานร่วมกันได้ แม้ว่าจะออกโดยผู้ให้บริการต่างรายกัน และสามารถขยายไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศได้ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ หรือ Public Key Infrastructure : PKI สำหรับโครงการที่มีการใช้เทคโนโลยี PKI ของหน่วยงานที่ได้รับงบสนับสุนนจากโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริการภาครัฐ และภาคการขนส่งเพื่อการนำเข้าส่งออกและลอจิสติกส์ หรือ e-Logistics

“ปัจจุบันการให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสาธารณะได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการยืนยันตัวบุคคลที่ทำธุรกรรมดังกล่าวให้มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี PKI ขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาความลับของข้อมูลและยืนยันตัวบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Certification Authority : CA จะทำหน้าที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการตรวจสอบ หรือพิสูจน์ตัวบุคคลผู้ถือ  ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นั้น ซึ่งบางครั้งอาจประสบปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ หรือ Interoperability สำหรับใบรับรองที่ออกโดย CA ต่างรายกัน กระทรวงฯ จึงจัดทำโครงการ National Root CA นี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย CA แต่ละรายนั้น สามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีข้อขัดข้อง และส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่น ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและระหว่างประเทศได้” นายธานีรัตน์ กล่าว

โดยการทำ CA Interoperability ภายในประเทศนั้น จะช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการทดสอบระบบที่มีการใช้งานจริงกับหน่วยงานผู้ให้บริการออกใบรับรองฯ หรือ CA ที่ได้รับงบสนับสนุนจากโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลและบริการภาครัฐ และภาคการขนส่งเพื่อการนำเข้าส่งออกและลอจิสติกส์ เพื่อเข้าร่วมการทำ Interoperability จำนวน 3 หน่วยงาน คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมระบบเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ และคาดว่าจะพร้อมในการทดสอบระบบการให้บริการ หรือ Application ของหน่วยงานภายใต้โครงการ e-Logistics ในต้นปี 2552

สำหรับการทำ CA Interoperability ระหว่างประเทศ จะทำให้เกิดระบบที่สามารถให้บริการร่วมกันระหว่างระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการ CA ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านลอจิสติกส์ระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่พึงปฏิบัติ สำหรับโครงการที่มีการพัฒนาระบบที่มีการใช้เทคโนโลยี PKI ซึ่งกระทรวงฯ ได้เลือกประเทศไต้หวันในการทำ CA Interoperability ระหว่างประเทศ เนื่องจากมีปัจจัยด้านปริมาณ Transaction ในระดับสูง รวมทั้งมีความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน PKI โดยขณะนี้ได้ หา รือกับไต้หวันในเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับ Application ภายใต้โครงการ e-Logistic ที่จะใช้ในการทำ CA Interoperability กับประเทศไต้หวันต่อไป

“กระทรวงฯ จะดำเนินการทดสอบการทำ CA Interoperability ทั้งในและระหว่างประเทศให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกันยายน 2552 และหวังว่าโครงการฯ นี้จะ ช่วยทำให้ Application ของหน่วยงานภายใต้โครงการ e-Logistic ที่เข้าร่วมทดสอบสามารถใช้ใบรับรองของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น” นายธานีรัตน์

Company Related Links :
ICT
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...