xs
xsm
sm
md
lg

ดีเดย์! เปิดบริการแล้ว ลูกจ้างฟ้องคดีแรงงาน ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทางออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา
ดีเดย์! เปิดบริการแล้ว ลูกจ้างฟ้องคดีแรงงานถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้เอง ผ่าน“ระบบปรึกษาและยื่นคำคู่ความคดีแรงงานทางออนไลน์” หรือ CIOS ที่ทันสมัย


วันนี้ (21 ก.ย.) ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน "การประชุมทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานระบบการยื่นคำคู่ความในคดีแรงงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์"

โดยมีนายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสัน เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1-9 เลขานุการศาลแรงงานภาค 1-9 และคณะผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ด้านนายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมาเมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อนายจ้างได้ แต่ต้องเดินทางไปที่ศาลแรงงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้บางครั้งลูกจ้างอาจประสบความยากลำบาก เนื่องจากอาจมีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบทั้งในด้านครอบครัว หรือการหาเลี้ยงชีพ ศาลยุติธรรมได้เล็งเห็นว่าหากจะให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ดียิ่งขึ้น ควรต้องมีช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้มากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะทำให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงกระบวนการทางศาลได้ โดยในขณะเดียวกันสามารถดูแลภาระความรับผิดชอบด้านอื่นไปพร้อมกันได้ ศาลยุติธรรมจึงได้พัฒนาระบบการยื่นคำคู่ความในคดีแรงงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยในระยะเริ่มแรกเรียกว่า“ระบบปรึกษาและยื่นคำคู่ความคดีแรงงานทางออนไลน์”ผ่านระบบ CIOS ระบบดังกล่าวนี้เป็นไปตามนโยบาย “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ของนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา โดยเป็นช่องทางที่จะช่วยให้ศาลสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “ระบบปรึกษาและยื่นคำคู่ความคดีแรงงานทางออนไลน์” (e-Service for labour cases) นี้ นอกจากจะอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่บรรดาลูกจ้าง
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังศาลแรงงานแล้ว ยังมีส่วนช่วยทำให้ลูกจ้างได้รับคำแนะนำทางด้านกฎหมายที่ถูกต้องในช่องทางที่สะดวกอันจะทำให้สามารถดูแลรักษาสิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ โดยศาลยุติธรรมจะเปิดบริการให้สามารถยื่นฟ้องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวันที่ 21 ก.ย.2566 เป็นวันแรก พร้อมให้บริการระบบปรึกษาและยื่นคำคู่ความคดีแรงงานทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ


ซึ่งขั้นตอนการยื่นคำคู่ความคดีแรงงานทางออนไลน์นั้น ให้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น COJ Connect ซึ่งใช้ได้ทั้งระบบ ios และ Android แล้วเข้าไปยังเว็บไซต์ https://cios.coj.go.th/labour เพื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น จากนั้นเข้าไปกรอกข้อมูล พิสูจน์และยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ถูกเลิกจ้างหรือถูกปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าว นิติกรจะตรวจสอบข้อมูลในระบบที่ได้รับจากลูกจ้าง ซึ่งหากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนิติกรจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามและให้คำปรึกษาในการร่างคำฟ้องทางออนไลน์ เมื่อลูกจ้างยืนยันตัวร่างคำฟ้องถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ก็จะยื่นคำฟ้องเข้าในระบบต่อไป จากนั้นเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของศาลผู้พิพากษาก็จะพิจารณาในการสั่งประทับรับฟ้องหรือไม่รับฟ้อง ในกรณีที่มีการสั่งฟ้องแล้ว เจ้าหน้าที่ศาลจะกำหนดวันนัดพิจารณาผ่านทางระบบออนไลน์

สำหรับประเภทคดีที่สามารถยื่นฟ้องผ่านระบบได้นั้น ได้แก่
1.คำฟ้องเรียกค่าชดเชย
2.คำฟ้องเรียกค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
3.คำฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
4.คำฟ้องเรียกค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
สำหรับประเภทนายจ้างที่อาจถูกฟ้อง ได้แก่
1.บุคคลธรรมดา
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัน
4.บริษัทจำกัด
5.บริษัทมหาชนจำกัด


ศาลยุติธรรมคาดหวังว่าการพัฒนา “ระบบปรึกษาและยื่นคำคู่ความคดีแรงงานทางออนไลน์” ผ่านระบบ CIOS จะยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่มาสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของศาลยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม อันเป็นการกระจายการเข้าถึงความยุติธรรมในคดีแรงงานให้ทั่วถึง ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 1-9 ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีถูกเลิกจ้างหรือถูกปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถเป็นโจทก์ยื่นฟ้องด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น