xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.เปิดคิวอาร์โค้ด! รับคำร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคดี “พิยดา” ถึง 4 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - สำนักงาน ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย รายคดี น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก ถึงวันที่ 4 พ.ย. 64 ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด

วันนี้ (7 ต.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่เอกสารชี้แจง โดยระบุว่า “ตามที่ คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 ให้ยึดทรัพย์เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก (เพิ่มเติม) มีกำหนดไม่เกิน   90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมติ นั้น

สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าวเพิ่มเติม โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย สามารถกรอกข้อมูลและยื่นคำร้องฯ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด QR Code โดยผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูล พร้อมนัดหมายวันเวลาเพื่อให้ถ้อยคำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อส่งศาลแพ่ง) 2. สำเนาใบแจ้งความหรือรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี หรือเอกสารหลักฐานการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 3. สำเนาสลิปใบนำฝากเงิน หรือสำเนาบันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ต้นฉบับรายการเดินบัญชีหรือรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) (พร้อมระบุรายการโอนเงินและรับโอนเงินที่เกี่ยวข้อง) และ 5. สำเนาภาพถ่ายหลักฐานการติดต่อซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมหรือช่องทางต่างๆ หรือยื่นเอกสารได้ทางช่องทางดังนี้ 1. ยื่นด้วยตนเอง ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และ 2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีราย นางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก”)

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (1 ฉบับ/1 คำร้อง/1 ผู้เสียหาย) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดยื่นคำร้องฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พ.ย. 64 เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิตหรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง

กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักงาน ปปง. หากมีข้อสงสัยสามารถโทร.สอบถามสายด่วน 1710 (วันและเวลาราชการ)”


กำลังโหลดความคิดเห็น