xs
xsm
sm
md
lg

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่ง กกต.ส่งเอกสารคำวินิจฉัยยกคำร้องซื้อเสียง เลือกตั้งเขต 2 พัทลุง นัดฟังคำสั่ง 17 ก.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่ง 7 กกต.ส่งเอกสารคำวินิจฉัยการเลือกตั้งเขต 2 พัทลุง เเละกฎหมายระเบียบการเลือกตั้งใน 30 วัน คดีโดน นิพิฏฐ์ฟ้องยกคำร้องซื้อเสียง ศาลนัดฟังคำสั่ง 17 ก.ย.นี้

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (13 ก.ค.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำสั่งในชั้นตรวจคำฟ้องคดีหมายเลขดำที่ อท.92/2563 ที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 2 ได้แถลงข่าวที่พรรคประชาธิปัตย์ ฟ้องนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 7 คน ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีที่ กกต.ยกคำร้องทุจริตการเลือกตั้งในเขต 2 จ.พัทลุง

ในวันนี้โจทก์ ทนายโจทก์และผู้รับมอบฉันทะจำเลยที่ 1 มาศาล โจทก์ฟ้องจำเลยทั้ง 7 โดย จำเลยที่ 1 เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง จำเลยที่ 2-7 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561มาตรา 23 ประกอบมาตรา 149 ซึ่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 38 กำหนดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยทั้ง 7 คนให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาคดีนี้จึงเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 3 (1)

โดยคำฟ้องโจทก์ได้ระบุรายละเอียดตัวบุคคลเอกสารหรือวัตถุพยานที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องและพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดเพียงพอที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปได้ แต่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำฟ้องและมีคำสั่งเกี่ยวกับคดี อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 23 และข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ข้อ 16 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เห็นควรมีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้จัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ร้องเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 2 มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ต่อศาล ดังนี้

1. คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนและมีคำวินิจฉัยกรณีดังกล่าวหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้าหากมี) 2. กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีดังกล่าวข้างต้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้าหากมี) โดยให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยศาลอาญาฯ นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่ 17 ก.ย. เวลา 09.00 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น...