xs
xsm
sm
md
lg

“ราชสกุลจิตรพงศ์” ฟ้องศาลปกครอง “คชก. กทม.” ปมอนุมัติอีไอเอคอนโดฯ สร้างติด “พระตำหนักปลายเนิน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ (ที่สองจากซ้าย) หม่อมราชวงศ์ กัลยา ติงศภัทิย์ (ที่สองจากขวา) หม่อมหลวงสุธานิธิ จิตรพงศ์ (ขวาสุด) และนางอภิรดี พิชัยศรทัต (ซ้ายสุด) ตัวแทนราชสกุลจิตรพงศ์ พระทายาทในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
“ราชสกุลจิตรพงศ์” ยื่นฟ้องศาลปกครองกรณี คชก. กทม. ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Report ของโครงการอาคารชุดที่ตั้งอยู่ติดประชิดกับพระตำหนักปลายเนิน

วันนี้ (25 ก.พ.) เมื่อเวลา 13.00 น. ผู้ฟ้องคดีจำนวน 19 ราย นำโดย หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์ หม่อมหลวงสุธานิธิ จิตรพงศ์ และ นางอภิรดี พิชัยศรทัต ตัวแทนราชสกุลจิตรพงศ์ พระทายาทในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก. กทม.) กรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก. กทม.) มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) ของโครงการอาคารชุดที่ตั้งอยู่ติดประชิดกับพระตำหนักปลายเนิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมของประเทศ โดยผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มติของ คชก. กทม. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง และผิดพลาดในการพิจารณา และมติดังกล่าวอาจสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อพระตำหนักปลายเนินอันเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมของประเทศได้”

พระตำหนักปลายเนินเป็นอดีตที่ประทับในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงสร้างสรรค์ผลงานทั้งสถาปัตยกรรม ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ นาฏศิลป์ ไว้มากมายจนทรงได้รับการเชิดชูพระเกียรติยศโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยทรงเป็นคนไทยคนที่สองที่ได้รับการยกย่องในระดับสากลเช่นนี้

ในบริเวณพระตำหนักปลายเนิน มีสถาปัตยกรรมสำคัญๆ รวมทั้งผลงานศิลปะมากมายหลายชิ้นล้วนที่แต่มีความสำคัญต่อประเทศไทย และยังเป็นสถานที่ตั้งของมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อมอบ “รางวัลนริศ” เพื่อให้เป็นเกียรติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิต นักศึกษา และนักเรียนจากทั่วประเทศ ในการศึกษา เรียนรู้ และวิจัยศิลปไทยทุกแขนง มาเป็นเวลามากกว่า 50 ปี เพื่อส่งเสริมศิลปินที่มีความรู้ความสามารถให้สืบสานงานศิลป์คู่กับแผ่นดินไทย

พระทายาทในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือสมเด็จครูวางผังแม่บทอนาคตของบ้านปลายเนิน ด้วยการจัดทำทะเบียนภาพแบบร่างฝีพระหัตถ์ ศิลปวัตถุโบราณที่ทรงสะสม และข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันส่วนพระองค์ อีกทั้งเตรียมการซ่อมแซมและอนุรักษ์อาคารสำคัญภายในบริเวณทั้งหมด ได้แก่ ตำหนักไทย ตำหนักตึก เรือนคุณย่า และเรือนละคร ด้วยความตั้งใจว่าจะได้อนุรักษ์เพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ และสถานที่อบรมที่สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าชมและศึกษาได้ในวันข้างหน้ากำลังโหลดความคิดเห็น...