xs
xsm
sm
md
lg

เปลี่ยนชื่อ บก.ถปพ.เป็น บก.ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ให้ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ ผู้บังคับการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 (ภาพจากแฟ้ม)
MGR Online - ราชกิจจานุกเบกษาแพร่ประกาศ สตช. เปลี่ยนชื่อกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ เป็น “กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904” แบ่งการทำงาน 6 กอง มี พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บังคับการ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2562

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นั้น

เนื่องจากได้มีการตรากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลงชื่อ กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อกองกำกับการถวายความปลอดภัย 1 ถึง กองกำกับการถวายความปลอดภัย 6 เป็น กองกำกับการ 1 ถึง กองกำกับการ 6 และกองกำกับการสายตรวจถวายความปลอดภัย เป็น กองกำกับการสายตรวจจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการดังกล่าวเสียใหม่

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อ 2 ให้กำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังคงมี พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 ม.ค. 2562

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 10)กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11)
กำลังโหลดความคิดเห็น...