xs
sm
md
lg

ป.ป.ช.เพิ่งได้ฤกษ์ชี้ความผิด 4 นายพลตำรวจ จยย.ไทเกอร์ มูลค่าพันล้านกองเป็นเศษเหล็ก

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

 
 ป.ป.ช.สั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการลงโทษ 4 นายพลตำรวจผิดฐานทุจริต จยย.ไทเกอร์ ทั้งทางวินัยและอาญา เผยทุจริตสุดงามหน้าวงการสีกากีมูลค่าเสียหายนับพันล้าน ปัจจุบันจากราคา 6.5 หมื่นถูกทิ้งวางกองกลายเป็นเศษเหล็ก

คดีทุจริต จยย.ไทเกอร์ ซึ่งมีค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาทและเป็นเรื่องราวที่อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.)มาตั้งแต่ปี 2550 ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.ได้ทำหนังสือไปยังพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ขอให้พิจารณาลงโทษทางวินัย แก่นายตำรวจที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดว่า ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องกล่าวหา พล.ต.ท.ประชิน วารี รองจเรตำรวจกับพวกรวม 13 คนว่า ร่วมกันทุจริตในการจัดซื้อจักรยานยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน 19,147 คัน อันเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดพระราชบัญญัติว่า ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542 ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับไว้พิจารณา และไต่สวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งคณะ ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมทั้งจัดทำสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อพิจารณา

คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียงดังนี้

1.การกระทำของพล.ต.ท.ประชิน วารี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1.พล.ต.ต.สมพงษ์ น้าเจริญ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และพล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญโญ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีจรรยาบรรณของตำรวจ และนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 79 (1) ,(9) ประกอบมาตรา 79(6)

2.การกระทำของ พล.ต.ต.สัจจะ คชหิรัญ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 79 (1) และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 หรือกระทำการใดๆโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12

ให้ส่งรายงานเอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยและไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงขอส่งเรื่องมาเพื่อโปรดพิจารราโทษทางวินัยแก่พล.ต.ท.ประชิน วารี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 พล.ต.ต.สมพงษ์ น้าเจริญ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และพล.ต.ต.อิทธิพล พิริยะภิญโญ ผู้ถูกกล้าวหาที่ 3 พล.ต.ต.สัจจะ คชหิรัญ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 ในฐานความผิดดังกล่าวตามนัยมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว บัญญัติว่าเมื่อได้รับรายงานตามมาตรา 92 วรรคหนึ่งและวรรคสาม แล้วให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนส่งสำเนาคำสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้ออกคำสั่ง สำหรับความผิดทางอาญาได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาแก่บุคคลดังกล่าวแล้ว เมื่อดำเนินการได้ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.

รายงานข่าวแจ้งว่าคดีทุจริต จยย.ไทเกอร์ นั้นเป็นโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ เพื่อภาระกิจของตำรวจทั่วประเทศในสมัยพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี และพล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียาเวส เป็นผบ.ตร.มีการจัดทำงบประมาณ 1,144,550,600 บาทเพื่อจัดซื้อ จยย.รุ่นไทเกอร์จำนวน 19,147 คันตกราคาคันละประมาณ 6.5 หมื่นบาท เพื่อแจกจ่ายไปยังสถานีตำรวจต่างๆทั่วประเทศรวม 1,447 แห่งเมื่อ พ.ศ.2550 แต่ปรากฏเมื่อนำไปใช้งานจริงกลับมีปัญหามากมายเช่นระบบเบรก อัตราการเร่ง ระบบลูกสูบ โชคอัพ สตาร์ดติดยาก เกิดน้ำมันรั่วซึม เพราะตัวถังทำด้วยไฟเบอร์

นอกจากนั้นเมื่อนำไปซ่อมยังศูนย์ปรากฏว่า ไม่มีตามที่แจ้งในสัญญากระทั่งลุกลามกลายเป็นเรื่องร้องเรียนมายัง ป.ป.ช. ปัจจุบันยังปรากฏซากรถ จยย.ไทเกอร์จอดอยู่ตามสถานีตำรวจทั่วไป มีทั้งรถเก่ารถใหม่ แต่ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไปแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...