xs
xsm
sm
md
lg

“ปทีป” ลงนามตั้ง 177 รอง ผบช.-ผบก.รักษาราชการแทน

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม

แฟ้มภาพ
“ปทีป” ลงนามตั้ง 177 รอง ผบช.-ผบก.รักษาราชการแทน ให้มีผลพรุ่งนี้ พ่วงให้ ผบก.ป.ขึ้นรรท.ผบช.ก. ตั้ง พ.ต.อ.สุพิศาล ขยับรรท.ผบก.ป.


วันนี้ (24 พ.ย) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ จเรตำรวจแห่งชาติ(จตช.) รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) มีคำสั่ง ตร.ที่ 587/2552 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ซึ่งระบุว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในการประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ก.ตร.มีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 177 นาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้ง นี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ตร.ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้ข้าราชการตำรวจ 177 นาย ไปรักษาราชการแทนตำแหน่งต่างๆ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นต้นไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ทั้งนี้มีรายชื่อดังนี้ 1.พล.ต.ต.โกศล พัวเวส รอง ผบช.ภ.2 เป็นรอง ผบช.ส. 2.พล.ต.ต.โกวสินทร์ หินเธาว์ รอง จตร. (สบ 7) เป็นรอง ผบช.ภ.9 3.พล.ต.ต.ชัยยง กีรติจร รอง ผบช.สง.กตร. เป็น รอง ผบช.สกพ. 4.พล.ต.ต.จุตติ ธรรมโนวานิช รอง ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม เป็นรอง ผบช.สตส. 5.พล.ต.ต.ณรงค์ กาญจนะ รอง ผบช.นรป.เป็นรอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ทำหน้าที่บริหารและให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม 6.พล.ต.ต.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา รอง ผบช.ศชต. เป็นรอง ผบช.ภ.4 7.พล.ต.ต.บวร นันทยาวงศ์ รอง ผบช.ภ.4 เป็นรอง ผบช.ภ.7 8.พล.ต.ต.บุญส่ง พานิชอัตรา รองผบช.ภ.8 เป็นรอง ผบช.น. 9.พล.ต.ต.บุญเลิศ ใจประดิษฐ รอง ผบช.สงป. เป็นรอง ผบช.ภ.4

10.พล.ต.ต.ปราโมช ปทุมวงศ์ รอง ผบช.ภ.2 เป็น รอง ผบช.ปส. 11.พล.ต.ต.พงษ์กานต์ ปัญขพรรค์ รอง ผบช.ภ.2 เป็นรอง ผบช.ส. 12.พล.ต.ต.พิสุทธิ์ พุ่มพิเชษฐ์ รอง จตร.(สบ 7) เป็นรอง ผบช.สตม. 13. พล.ต.ต.พิสัณห์ จุลดิลก รอง ผบช.ภ.9 เป็น รอง ผบช.ภ.8 14.พล.ต.ต.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ รอง ผบช.ก.ตร. เป็นรอง ผบช.สตม.

15. พล.ต.ต.ยงยศ นาคเฉลิม รอง ผบช.สกพ.เป็นรอง จตร.(สบ7) 16.พล.ต.ต.ราเชนทร์ รื่นกมล รอง ผบช.ภ.1 เป็นรอง ผบช.ภ.5 17.พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร รอง ผบช.ภ.3 เป็นรองผบช.น.

18.พล.ต.ต.วรเทพ เมธาวัธน์ รอง ผบช.สยศ.ตร.เป็น ผบช.สกบ. 19.พล.ต.ต.วิบูล ปรองดอง รอง ผบช.สกค. และรอง ผบช.สง.ก.ตร. 20.พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รอง ผบช.สกบ. เป็นรอง ผบช.สงป. 21.พล.ต.ต.สุรพล ธนโกเศศ รอง ผบช.สตม. เป็นรอง ผบช.ภ.1 22.พล.ต.ต.สุวิระ ทรงเมตตา รอง ผบช.ภ.4 เป็นรอง ผบช.ภ.2 23.พล.ต.ต.สัจจะ คชหิรัญ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์งานบุคคล เป็นรอง ผบช.สกบ. 24.พล.ต.ต.อรรถชัย เกิดมงคล รอง ผบช.สกบ. เป็นรอง ผบช.สยศ ตร. 25.พล.ต.ต.อรรถพร อุทยานนท์ รอง ผบช.ภ.6 เป็นรองผบช.ภ.2 26.พล.ต.ต.กิตติสัณฑ์ เดชสุนทรวัฒน์ ผบก.ภ.จ.พัทลุง เป็น รองผบช.ภ.8 27.พล.ต.ต.คเชนทร์ คชพลายยุกต์ ผบก.ประจำภ.7 เป็นรองจตร.(สบ7) 28.พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นรองผบช.ภ.9

29. พล.ต.ต.จิรยุส ยุกตะเสวี ผบก.บก.ส.1 เป็น รองผบช.ส. 30.พล.ต.ต.เจษฎา อินทรสถิตย์ ผบก.กองบินตำรวจ เป็นรองผบช.นรป.31.พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สะอาดพรรค ผบก.ภ.จ.สุโขทัย เป็น รองผบช.ภ.6 32. พล.ต.ต.เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ ผบก.ภ.จ.ร้อยเอ็ด เป็นรองผบช.ภ.3 34.พล.ต.ต.นเรศ นันทโชติ ผบก.ภ.จ.นครนายก เป็นรองผบช.ปส. 35.พล.ต.ต.บุญมี สมสุข ผบก.ภ.จ.ลำพูน เป็นรองผบช.ภ.5 36.พล.ต.ต.บุญส่ง จีระเรืองรัตนา ผบก.กองกฎหมาย เป็นรองผบช.สกค. 37.พล.ต.ต.ประสิทธิ์ ทำดี ผบก.ปทส. เป็น รองผบช.ภ.3 37.พล.ต.ต.ปริญญา ตันสุริยา ผบก.ภ.จ.แพร่ เป็น รองผบช.ภ.5 38.พล.ต.ต.ปัญญา เอ่งฉ้วน ผบก.วน.เป็น รองผบช.สกค. 39.พล.ต.ต.พงศ์เดชน์ ไชยประวัจน์ ผบก.บก.ตม.2 เป็นรองผบช.สตม.

40.พล.ต.ต.พิสิฎฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผบก.อก.บช.ภ. 1 เป็นรองจตร(สบ7) 41.พล.ต.ต.เมธา ปิ่นนิกร ผบก.กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ รองผบช.สง.กตร. 42.พล.ต.ต.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ ผบก.ศพฐ.2 เป็นรองผบช.ภ.2 43.พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบก.ภ.จ.ประจวยคีรีขันธ์ เป็นรองผบช.ภ.7 44. พล.ต.ต.วรัญวัส การุณยธัช ผบก.ประจำบช.น. เป็น รองจตร(สบ7)

45.พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ ผบก.จร.เป็นรองผบช.น. 46.พล.ต.ต.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร ผบก.ภ.จ.สงขลา เป็น รองผบช.ภ.8 47.พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร ผบก.ภ.จ.อ่างทอง เป็น รองผบช.ภ.9 48.พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร ผบก.ภ.จ.อุบลราชธานี เป็น รองผบช.ภ.4 49.พล.ต.ต.สถิตย์ นันทวิสิทธิ์ ผบก.อก.สพฐ. เป็น รองผบช.สพฐ.ตร.50.พล.ต.ต.สมพิศ ชนะมี ผบก.กต.4 เป็น รองผบช.สพฐ.ตร. 51.พล.ต.ต.สมไทย อังกุวรกุล นายแพทย์(สบ.6) รพ.ตร.เป็นรองนายแพทย์ใหญ่(สบ.7)52.พล.ต.ต.สรรเสริญ ธรรมานนท์ ผบก.อก.ผบช.ศ.เป็นรองจเร(สบ.7) 53.พล.ต.ต.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง ผบก.ศพฐ.10 เป็น รองผบช.สพฐ.ตร.54. พล.ต.ต.สุรพงษ์ เขมะสิงคิ ผบก.ตชด.ภ.4 เป็น รองผบช.ศชต.

55.พล.ต.ต.สุเทพ เดชรักษา ผบก.กต.5 เป็น รองผบช.สง.ผบ.ตร.(ทนท.ปรึกษาด้านวิเคราะห์งานบุคคล) 56.พล.ต.ต.เสมา สถีระนาวิน ผบก.งป. เป็นรองผบช.งป.57.พล.ต.ต.หาญพลนิตย์วิบูลย์ผบก.ภ.จ.สมุทรสาคร เป็น รองผบช.ปส.58.พล.ต.ต.อนิรุต กฤษณะการะเกตุ ผบก.ภ.จ.ระนอง เป็น รองผบช.ศชต.59.พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผบก.ภ.จ.เลย เป็น รองผบช.ภ.4 60.พล.ต.ต.เอื้อพงศ์ โกมารกุล ณ นคร ผบก.ศฝร.ภ.6 เป็นรองผบช.น. 61.พล.ต.ต.มานิต วงศ์สมบูรณ์ ผบก.ประจำ.บช.น. เป็น ผบก.สสท.62. พล.ต.ต.กรกต สาริยา ผบก.ภ.จ.อำนาจเจริญ เป็น ผบก.ภ.จ.ศรีษะเกษ 63.พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผบก.อก.ภ.7 เป็น ผบก.ภ.จ.นครศรีธรรมราช 64. พล.ต.ต.กำพล ทับทิมไทย ผบก.ศฝร.ภ.2 เป็นผบก.ส.1 65.พล.ต.ต.กิตติ รุ่งเรืองวงษ์ ผบก.ภ.จ.ลพบุรี เป็นผบก.ภ.จ.สระบุรี66.พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ ผบก.ปอท.เป็น ผบก.ยศ.67. พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช ผบก.ภ.จ.ราชบุรี เป็นผบก.รน. 68.พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม ผบก.ศฝร.ภ.4 เป็นผบก.ภ.จ.ลพบุรี

69.พล.ต.ต.ชำนาญ รวดเร็ว ผบก.อก.ภ.5 เป็น ผบก.ภ.จ.ลำพูน 70.พล.ต.ต.ชูชาติ สุวรรณาคม ผบก.ประจำ.ภ.9 เป็น ผบก.อก.บช.ศ. 71.พล.ต.ต.โชติ วีรเดชกำแหง ผบก.ภ.จ.เพชรบูรณ์ เป็นผบก.อก.ภ.6 72.พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ศฝร.ภ.1 เป็น ผบก.ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา 73.พล.ต.ต.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เป็น ผบก.งป. 74.พล.ต.ต.จักรทิพย์ โหละสุตสกุล ผบก.ภ.จ.ยโสธร เป็น ผบก.ศฝร.ภ.3 75.พล.ต.ต.ฌานไชย แกล้วเขตต์การ ผบก.กต.8 เป็น ผบก.กองบินตำรวจ 76.พล.ต.ต.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบก.ส.3 เป็นผบก.ตม.5 77.พล.ต.ต.เดชา ชวยบุญชู ผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ เป็นผบก.ภ.จ.อุดรธานี 78.พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ผบก.ประจำสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น ผบก.ตท.

79.พล.ต.ต.ธเนศ วารายานนท์ ผบก.กต.3 เป็น ผบก.ภ.จ.สงขลา 80.พล.ต.ต.ธัชชัย หงษ์ทอง ผบก.กต.9 เป็นผบก.บก.สส.ภ.1 81.พล.ต.ต.ประยุทธ ชวนะวงศ์ ผบก.กองตำรวจสื่อสาร ผบก.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง 82.พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร ผบก.กองบังคับการสนับสนุน เป็นผบก.ตชด.ภ.4 83.พล.ต.ต.พศิน นกสกุล ผบก.ภ.จ.กระบี่ เป็น ผบก.ภ.จ.นครปฐม 84.พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรนเศรษฐ์ ผบก.อก.ภ.6 เป็น ผบก.ภ.จ.เพชรบูรณ์

85.พล.ต.ต.ภูวดล วุฑฒกนก ผบก.พธ เป็น ผบก.กต.6 86.พล.ต.ต.มณฑล มีอนันต์ ผบก.กต.1 เป็น ผบก.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา 87.พล.ต.ต.มนตรี ศรีนพคุณ ผบก.กต.6เป็น ผบก.อก.สำนักงานส่งกำลังบำรุง 88.พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก เลขานุการ ตร.เป็น ผบก.ศสส.สตม.89. พล.ต.ต.มิสกวัน บัวรา ผบก.รน. เป็น ผบก.ปทส. 90.พล.ต.ต.เมธี กุศลสร้าง ผบก.ภจ.ตราด เป็น ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี 91. พล.ต.ต.วิชัย รัตนยศ ผบก.กองมาตรฐานวินัย เป็น ผบก.กองคดีอาญา 92. พล.ต.ต.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี เป็น ผบก.ภ.จ.ตราด 93. พล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผบก.กองการต่างประเทศ เป็น ผบก.ตม.2

94.พล.ต.ต.วีระศักดิ์ ชลายนคุปต์ ผบก.สส.ภ.6 เป็น ผบก.ปจ.ภ. 6 95.พล.ต.ต.วัฒนา กฤติยะโชติ ผบก.กองแผนงานกิจการพิเศษ เป็น ผบก.ศฝร.ภ.4 96. พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ ผบก.ปจ.ภ.1 เป็น ผบก.ภ.จ.นนทบุรี 97. พล.ต.ต.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ ผบก.ภ.จ.ศรีสะเกษ เป็น ผบก.ภ.จ.อุบลราชธานี 98. พล.ต.ต.สราวุธ พีรานนท์ ผบก.ภ.จ.นครศรีธรรมราช เป็น ผบก.ภ.จ.กระบี่ 99. พล.ต.ต.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ผบก.ศฝร.ภ.จ.3 เป็น ผบก.กองตรวจราชการ3 100. พล.ต.ต.สุรชัย สืบสุข ผบก.ภ.จ.นราธิวาส เป็น ผบก.ภ.จ.อ่างทอง 101.พล.ต.ต.สุรพล หอมชื่นชม ผบก.กองยุทธศาสตร์ เป็น ผบก.ปอท. 102. พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช ผบก.กองตรวจราชการ 2 เป็น ผบก.กองแผนงานกิจการพิเศษ 103.พล.ต.ต.สักกฉัฐ กิตติขจร ผบก.อก.สำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็น ผบก.กองพลาธิการ

104.พล.ต.ต.แสงสูรย์ กรรณสูต ผบก.ปส.3 เป็น ผบก.ปส.1 105.พล.ต.ต.อนุชัย เล็กบำรุง ผบก.อคฝ.เป็น ผบก.น. 5 106.พล.ต.ต.อนันต์ โตสงวน ผบก.ภ.จ.ชัยนาท เป็น ผบก.ศฝร.ภ.1 107. พล.ต.ต.อุฬาร อเนกบุณย์ ผบก.ภ.จ.สระบุรี เป็น ผบก.ภ.จ.นครนายก 108.พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ผบก.สส.สตม. เป็น ผบก.ส. 2 109. พล.ต.ต.เพชรรัตน์ แสงไชย ผบก.สส.ภ. 1 เป็น ผบก.ภ.จ.ราชบุรี 110. พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รองผบก.อก.ภ.9 เป็น ผบก.อก.ภ. 9 111. พ.ต.อ. ขจรศักด์ ปานสาคร รองผบก.น. 5 เป็น ผบก.กองกฎหมาย 112.พ.ต.อ.ขันชัย กันตุม รองผบก.บก.ตชด.ภ. 1 เป็น ผบก.กองบังคับการฝึกพิเศษ

113. พ.ต.อ.ชนสิษฏ์ วัฒนรางกูร รองผบก.ป. เป็น ผบก.ภ.จ. สงขลา 114. พ.ต.อ.ชนะ พ่วงใส รองผบก.ภ.จ.เพชรบุรี เป็น ผบก.ภ. 7 116. พ.ต.อ.ชวลิต แสวงพืชน์ รองผบก.ทท. เป็น ผบก.กองตรวจสอบทะเบียนประวัติ 117. พ.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบก.ปส. 3 เป็น ผบก.ปส.3 118.พ.ต.อ. ชัยทัติ อินทนูจิตร รองผบก.ภ.จ.ยะลา เป็น ผบก.ภ.จ.นราธิวาส 119. พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ เชาวน์ดี นักวิทยาศาสตร์(สบ5) พฐก. เป็น ผบก.สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 120.พ.ต.อ.เชิดชาย เสขะนันทน์ รองผบก.ปส. 4 ผบก. อก.สพฐ. 121.พ.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ รองผบก.ภ.จ.นราธิวาส เป็น ผบก.กองตรวจราชการ 5 122.พ.ต.อ.โชติกร สีมันตร รองผบก.ทพ. เป็น ผบก..ทพ.

123.พ.ต.อ.จรินทร์ อินทร์สุวรรณโณ รองผบก.ภ.จ.พะเยา ผบก.ภ.จ.พะเยา 124. พ.ต.อ.จำลอง น้อมเศียร รองผบก.ภ.จ.สุโขทัย เป็น ผบก.สส.ภ.6 125. พ.ต.อ.เจริญวิทย์ ศรีวณิชย์ รองผบก.ภ.จ.เลย เป็น ผบก.ภ.จ.มหาสารคาม 126. พ.ต.อ.ฉลองชัย บุรีรัตน์ รองผบก.กองตรวจราชการ5 เป็น ผบก.ภ.จ.แพร่ 127. พ.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร รองผบก. สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็น ผบก.สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 128.พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบก.อคฝ. ผบก.ภ.จ.อำนาจเจริญ 129.พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ ภัทรภานุ รองผบก.ภ.จ.ตรัง เป็น ผบก.กองตรวจราชการ 8 130.พ.ต.อ.ธน ยุติธรรมดำรง รองผบก.ภ.จ.ราชบุรี เป็น ผบก.ศฝร.ภ.2

131.พ.ต.อ.ธีระยุทธ ธรรมสาโรช รองผบก.ภ.จ.ปราจีนบุรี ผบก.อก.บช.ส. 132.พ.ต.อ.นรบุญ แน่นหนา รองผบก.ภ.จ.นครนายก เป็น ผบก.กองตรวจราชการ 1 133.พ.ต.อ.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี รองผบก.ภ.จ.สิงห์บุรี เป็นผบก.อก.ภ.1 134.พ.ต.อ.บุญจันทร์ นวลสาย รองผบก.ภ.จ.สุรินทร์ เป็นผบก.ภ.จ.เลย 135.พ.ต.อ.ประยนต์ ลาเสือ รองผบก.ป. เป็นผบก.กต.9 จต. 136.พ.ต.อ.ประหยัชว์ บุญศรี รองผบก.ภ.จ.เชียงใหม่ เป็นผบก.อก.ภ.7 137.พ.ต.อ.ปรีชา ลิมปโอวาท รองผบก.บก.ปส.1 เป็นผบก.ประจำ บช.ปส. 138.พ.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองผบก.ภ.จ.สมุทรปราการ เป็นผบก.ภ.จ.ชัยนาท

139.พ.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบก.อก.บช.น. ผบก.ประจำ บช.น. 140.พ.ต.อ.พิเชษฐ วัฒนลักษณ์ รองผบก.ภ.จ.กำแพงเพชร เป็นผบก.ภ.จ.อุตรดิตถ์ 141.พ.ต.อ.เพ็ชรลูก เสียงก้อง รองผบก.ปอศ.เป็นผบก.ภ.จ.ตาก 142.พ.ต.อ.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผบก.สส.ภ.8 เป็น ผบก.อคฝ. 143.พ.ต.อ.มัณฑาร อภัยวงศ์ รองผบก.น.4 เป็นผบก.กต.4 จต. 144.พ.ต.อ.รังสรรค์ คชไกร รองผบก.ภ.จ.สุโขทัย เป็น ผบก.ภ.จ.สุโขทัย 145.พ.ต.อ.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ รองผบก.ภ.จ.ขอนแก่น เป็นเลขานุการตร.(สบ 6)

146.พ.ต.อ.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองผบก.อก.ส. เป็นผบก.สก. 147.พ.ต.อ.วิฑูรย์ ธรรมรักษา รองผบก.ภ.จ.ระนอง ผบก.ฝอร.ภ.8 148.พ.ต.อ.วิทยเดช วรดิลก รองผบก.อก.ภ.8 เป็นผบก.ภ.จ.ระนอง 149.พ.ต.อ.วิวัฒน์ ชาญพนา รองผบก.ภ.จ.ศรีสะเกษ เป็นผบก.ภ.จ.ยโสธร 150.พ.ต.อ.วิเชียร ตันตะวิริยะ รองผบก.ภ.จ.นครปฐม เป็นผบก.ภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ 151.พ.ต.อ.วีรสิทธิ์ เพ็ชรคล้าย รองผบก.ภ.จ.สงขลา เป็นผบก.ภ.จ.พัทลุง 152.พ.ต.อ.วัชระ สังวรโยธิน รองผบก.สส.สตม. เป็นผบก.สน.ตชด. 153.พ.ต.อ.วัฒนา เขตร์สมุทร รองผบก.สลก. เป็นผบก.ภ.จ.ร้อยเอ็ด 154.พ.ต.อ.ไวพจน์ โชติธาดา รองผบก.ปคม. เป็นผบก.กองมาตรฐานวินัย 155.พ.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นรป.(สบ 5) เป็นนรป.(สบ 6) 156.พ.ต.อ.ศรุต รังสีวงศ์ รองผบก.ศพฐ.1 เป็นผบก.ศพฐ.2 157.พ.ต.อ.สมชาย อ่วมถนอม รองผบก.ภ.จ.นครศรีธรรมราช เป็นผบก.ภ.จ.ชุมพร .

158.พ.ต.อ.สมบูรณ์ ตันตระกูล นายแพทย์(สบ 5) เป็นนายแพทย์(สบ 6) 159.พ.ต.อ.สมพล อัครเดโชชัย รองผบก.ภ.จ.เชียงใหม่ เป็นผบก.อก.ภ.5 160.พ.ต.อ.สมยศ พรหมนิ่ม รองผบก.ป. เป็นผบก.ทล. 161.พ.ต.อ.สมหมาย พุทธกูล รองผบก.ภ.จ.นครศรีธรรมราช เป็นผบก.ประจำ ภ.9 162.พ.ต.อ.สมาน สุดใจ รองผบก.งป. เป็นผบก.กองโยธาธิการ 163.พ.ต.อ.สมเกียรติ แสงสินศร รองผบก.ภ.จ.ราชบุรี เป็นผบก.ภ.จ.สมุทรสาคร 164.พ.ต.อ.สมโภชน์ โพธิทอง รองผบก.ภ.จ.กระบี่ เป็นผบก.ประจำ สทส. 165.พ.ต.อ.สาธิต ต ชยภพ รองผบก.ป. เป็นผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ 166.พ.ต.อ.สุธีร์ เนรกัณฐี รองผบก.น.7 เป็นผบก.กต.2 จต.

167.พ.ต.อ.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ รองผบก.ภ.จ.เชิงเทรา เป็นผบก.ประจำ ภ.1 168.พ.ต.อ.สุรพล แก้วขาว รองผบก.ภ.จ.สุรินทร์ เป็นผบก.วน. 169.พ.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบก.จร. เป็นผบก.กองอำนวยการถวายความปลอดภัย 170.พ.ต.อ.สุเมธ พงษ์ลิมานนท์ รองผบก.ศพฐ.9 เป็นผบก.ศพฐ.10 171.พ.ต.อ.สิทธิชัย เยี่ยมอภิชาต รองผบก.กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เป็นผบก.กองร้องทุกข์ 172.พ.ต.อ.เสริมสุข วีรวงศ์ รองผบก.ภ.จ.นครราชสีมา เป็นผบก.ประจำ ภ.3

173.พ.ต.อ.อนุรักษ์ แตงเกษม รองผบก.ภ.จ.สมุทรปราการ เป็นผบก.ภ.จ.สิงห์บุรี 174.พ.ต.อ.อมรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ รองผบก.ภ.จ.ตาก เป็นผบก.ศฝร.ภ.6 175.พ.ต.อ.อรรณพ ปิ่นแจ้ง รองผบก.ส.3 เป็นผบก.ส.3 176.พ.ต.อ.อาทิตย์ อินทเวคิน รองผบก.ตำรวจสื่อสาร เป็นผบก.ตำรวจสื่อสาร 177.พ.ต.อ.อุทัยวรรณ แก้วสอาด รองผบก.จร. เป็นผบก.จร.

นอกจากนี้ พล.ต.อ.ปทีป มีคำสั่งตร.ให้ พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม ไปรักษาราชการแทนรองผบช.ก. ขณะที่ให้พ.ต.อ.สุภิศาล ภักดีนฤนาถ รองผบก.ป.ไปรรท.ผบก.ป. ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...