xs
xsm
sm
md
lg

รู้จักสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (เอ็นพีซี)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ภาพพิธีเปิดการประชุมสมัชชาผู้แทนประชาชนจีน (NPC) ชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 ณ มหาศาลาประชาคมจีน กรุงปักกิ่ง เมื่อที่ 5 มี.ค. 2017 (ภาพรอยเตอร์ส)
สมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ภาษาจีน: 全国人民代表大会ภาษาอังกฤษ: National People's Congress NPC

จีนเปิดการประชุมสมัชชาผู้แทนประชาชน หรือ เอ็นพีซี ครั้งแรก ในปี 1954 ถือเป็นการจัดตั้งระบบสมัชชาประชาชนในประเทศจีน

คณะผู้แทนในเอ็นพีซี มาจากการเลือกตั้ง โดยสมัชชาประชาชนประจำมณฑล เขตปกครอง และเทศบาลนครที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโดยตรง สำหรับกองทัพเป็นผู้เลือกตั้งผู้แทนของตัวเอง มีวาระตำแหน่ง 5 ปี

รัฐธรรมนูญแห่งจีน ได้กำหนดบทบาทหน้าและอำนาจของเอ็นพีซี ดังต่อไปนี้

-ปรับแก้รัฐธรรมนูญ

-กำกับดูแลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

-รับรองและปรับแก้กฎหมายพื้นฐาน ที่ควบคุมการกระทำผิด กิจการพลเรือน กลไกรัฐ และกิจการต่างๆ

-เลือกตั้งประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี

-รับรองรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งคณะมุขมนตรีจีน ที่ถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี และรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี คณะมุขมนตรี คณะรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆหรือคณะกรรมการต่างๆ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และเลขาธิการประจำคณะมุขมนตรีจีน ที่ถูกเสนอรายชื่อโดยนายกรัฐมนตรี

-เลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง และรับรองสมาชิกทั้งหมดในคณะกรรมาธิการทหารกลางที่ถูกเสนอรายชื่อโดยประธาน

-เลือกตั้งประธานศาลประชาชนสูงสุด

-เลือกตั้งอัยการสูงสุดของอัยการแห่งประชาชนสูงสุด

-ตรวจสอบและรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรายงานการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุแผน

-ตรวจสอบและรับรองงบประมาณแผ่นดิน และรายงานการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุแผนงบประมาณ

-ตรวจสอบและยกเลิกการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมของคณะกรรมการประจำแห่งเอ็นพีซี

-รับรองการจัดตั้งมณฑล เขตปกครองตัวเอง และเทศบาลนครที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโดยตรง

-ตัดสินการจัดตั้งเขตบริหารพิเศษ และระบบปกครอง

-ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพ

คณะกรรมการประจำ (NPC Standing Committee) เป็นองค์กรถาวรของเอ็นพีซี ได้รับเลือกตั้งโดย เอ็นพีซี และบริหารอำนาจร่วมกับเอ็นพีซี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น