xs
xsm
sm
md
lg

บทบาททางการเมืองการปกครอง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สภาที่ปรึกษาทางการเมืองกับบทบาททางการเมืองการปกครอง

ภาระหน้าที่ที่สำคัญของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ มี 3 ด้านคือ เป็นที่ปรึกษาทางการเมือง ควบคุมดูแลด้านประชาธิปไตย เข้าร่วมในกิจกรรมด้านการเมือง และเสนอแนะความคิดเห็นด้านการเมือง ในขอบข่ายของพรรคการเมือง สมาคมและกลุ่มชนส่วนน้อยต่างๆ

หน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง หมายถึง ให้คำปรึกษาในนโยบายหลักๆ ก่อนและระหว่างการกำหนดหรือวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง

โดยทั้งนี้มีกลุ่มตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะกรรมการประจำสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ รัฐบาลประชาชน พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย และกลุ่มมหาชนต่างๆ จะร่วมกันเสนอให้สภาที่ปรึกษาฯจัดตั้งคณะทำงานจากตัวแทนต่างๆ ดำเนินการประชุมหารือพร้อมทั้งเสนอแนะความคิดเห็น ต่อกรณีปัญหาสำคัญของประเทศ


หน้าที่ในการควบคุมดูแลด้านประชาธิปไตย หมายถึง ควบคุมตรวจตราการดำเนินงานของหน่วยงานทางการเมือง ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งชาติจีน และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตรวจตราควบคุมนโยบายชี้นำที่กำหนดโดยผู้นำประเทศและโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน

นอกจากนี้ ยังควบคุมดูแลการดำเนินนโยบายให้เป็นผลจนถึงที่สุด อีกทั้งควบคุมตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารประเทศ หน่วยงานของรัฐ ให้อยู่ในหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงานด้วย

ทั้งนี้สภาที่ปรึกษาฯอาศัยการวิพากษ์วิจารณ์และการเสนอแนะความคิดเห็น เป็นหนทางในการควบคุมตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานทางการเมืองเหล่านี้

หน้าที่ในการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง อาทิ จุดประกายความคิดเห็นและความสนใจของมวลชน และเจ้าหน้าที่ทำงานของรัฐและพรรคฯ ในประเด็นทางการเมือง ด้วยการทำการสำรวจหรือศึกษาวิจัยว่าด้วยประเด็นปัญหาที่สำคัญ และริเริ่มเสนอแนะความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ต่อรัฐบาล ผู้นำประเทศ และต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน.


china.com.cn
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น