xs
xsm
sm
md
lg

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖๓ พรรษา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ จึงจัดทำ ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” (Chulabhorn Likit Font) และ การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” เพื่อจารึกพระนามและพระเกียรติคุณในโลกดิจิทัล เผยแพร่พระประวัติ พระปรีชาสามารถ และพระกรณียกิจ รวมถึงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต”

มีแนวคิดการออกแบบตัวอักษรจากดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis “Princess Chulabhorn” ที่มีความงดงามอ่อนช้อย สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระจริยวัตรอันงดงาม พระปรีชาและพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ ดังนี้


1. พระนาม กรมพระ “ศรีสวางควัฒน” แสดงถึงพระอุตสาหะในการบำเพ็ญพระกรณียกิจสำคัญอันดีเด่น โดยเฉพาะ ด้านการแพทย์ ด้วยพระนาม “ศรี” มีความหมายเป็นมงคล ความเจริญ ความรุ่งเรือง “สวางค” แปลว่าร่างกายที่ดี ได้รับการบำรุงเป็นอย่างดี และ “วัฒน” แปลว่า ความเจริญ ความงอกงาม อันเป็นที่มาแห่งตัวอักษรที่มีสัดส่วนสวยงาม สมบูรณ์แบบ

2. พระเกียรติคุณและรางวัลระดับนานาชาติ ที่ทรงได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ecologist) รัฐบาลศรีลังกาได้น้อมเกล้าฯ ถวายกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง Phalaenopsis "Rose Miva" กับ Phalaenopsis “Kandy Queen” เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนประเทศศรีลังกาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยขอพระราชทานพระอนุญาตอัญเชิญพระนามตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่นี้ว่า Phalaenopsis “Princess Chulabhorn” อันเป็นที่มาของตัวอักษรและการสร้างรูปทรงให้มีความงดงาม อ่อนช้อย เลียนแบบดอกและยอดอ่อนของกล้วยไม้พันธุ์นี้


3. โครงสร้างตัวอักษรเป็นแบบทางการ (Formality) โครงสร้างตัวอักษรเป็นแบบทางการ ถูกต้องตามมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทย เป็นตัวมีหัว มีปากและส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการตกแต่งหรือเติมลวดลายมากจนเกินไป โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัวอักษรไทย เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. B = Benevolence หมายถึง พระเมตตา จากพระนามฯ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์น้อมเกล้าฯ นำมาใช้เป็นค่านิยมขององค์กร หนึ่งในตัวอักษรคือ B แทนคำว่า Benevolence ที่แปลว่า ความเมตตา มาสร้างสรรค์โดยใส่ขอบมนลงในตัวอักษร เพื่อให้ได้แบบตัวอักษรที่มีความอ่อนโยน สื่อถึงพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ด้วยพระปณิธานแน่วแน่ในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมให้แก่ทรัพยากรบุคคลของไทย รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา


ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดภาษาไทยแบบมีหัวและละติน 1 ตัวเลขไทย และแบบอักษรชุดภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิก พร้อมให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่บัดนี้ ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/


การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นพระเกียรติอย่างสูงยิ่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” และหนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อพสกนิกรชาวไทยแล้ว ยังเป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับขัตติยโบราณราชประเพณีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อีกด้วย หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ มีเนื้อหาทางวิชาการ พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม โดยแบ่งเป็น


หนังสือชุด “ศรีสวางควัฒน” จำนวน 3 เล่ม บันทึกเหตุการณ์ ประมวลพระฉายาลักษณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ตลอดจนพระประวัติและพระกรณียกิจ โดยเฉพาะการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุข ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ทรงงานตามรอยพระยุคลบาท รวมถึงการพระราชทานเผยแพร่องค์ความรู้และพระเมตตาในระดับนานาชาติ หนังสือชุดนี้จัดทำขึ้น 3 เล่ม ดังนี้

1. จุฬาภรณวลัยลักษณ์ เป็นพระประวัติของสมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงสืบสานพระราชภารกิจของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมวงศ์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

2. ศรีสวางควัฒน นำเสนอความเป็นมา ความสำเร็จของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานที่สนองงานใต้เบื้องพระบาท และได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

3. หนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ นำเสนอเกี่ยวกับการสถาปนาพระบรมวงศ์ ที่ “กรมพระ” ในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับขัตติยโบราณราชประเพณี ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์


หนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” และหนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ จัดพิมพ์จำนวนจำกัด สำหรับผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ชุด พิเศษรวม 4 เล่ม พร้อมกล่องกระดาษแข็งหุ้มกระดาษพิเศษ สำหรับผู้บริจาค 20,000 บาท ชุด “ศรีสวางควัฒน” ปกแข็ง 3 เล่ม พร้อมกล่องแข็ง สำหรับผู้บริจาค 10,000 บาท ปกอ่อน 3 เล่ม พร้อมกล่องอ่อน สำหรับผู้บริจาค 3,000 บาท หนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ ปกแข็ง สำหรับผู้บริจาค 3,000 บาท ปกอ่อน สำหรับผู้บริจาค 1,000 บาท

ร่วมบริจาคและสั่งจองได้ที่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โทรศัพท์ 0-2576-6100 ต่อ 8110


กำลังโหลดความคิดเห็น...