xs
xsm
sm
md
lg

sustainability bond

ก.ล.ต. เตรียมเปิดทางรองรับการออกและเสนอขาย  ตราสารหนี้ยั่งยืนประเภทใหม่
ก.ล.ต. เตรียมเปิดทางรองรับการออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ยั่งยืนประเภทใหม่
 
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการออกและแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) เพื่อยกระดับบทบาทของตลาดทุนที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 

หุ้น

ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ “หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต”
ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ “หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต”
 
ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ SDGs Bonds: Finance for a Better Future (หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากภาคธุรกิจและภาครัฐ ให้ตระหนักถึงประโยชน์และกระตุ้นให้ใช้ประโยชน์จากตลาดตราสาร
 

หุ้น