xs
xsm
sm
md
lg

Facilitator

ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก : ความจำเป็นที่ต้องทำเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก : ความจำเป็นที่ต้องทำเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
 
ขณะนี้ได้ข่าวมาว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีดำริที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในต่างจังหวัดลงไป เนื่องจากไม่มีนักเรียนเข้ามาเรียนและมีจำนวนครูล้นเกินกว่าจำนวนนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน
 

ผู้จัดการรายวัน