xs
xsm
sm
md
lg

DigitalCEO

“ดีป้า” สานต่อภารกิจสร้าง “ซีอีโอยุคใหม่” ผ่านหลักสูตรดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 4
“ดีป้า” สานต่อภารกิจสร้าง “ซีอีโอยุคใหม่” ผ่านหลักสูตรดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 4
 
“ดีป้า” สานต่อภารกิจสร้าง “ซีอีโอยุคใหม่” ผ่านหลักสูตรดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 4มุ่งส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมดิจิทัล รับฐานวิถีชีวิตใหม่อย่างมั่นคง เมื่อวันที่ 8 ก.พ. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สานต่อหลักสูตรผู้น
 

Online Section