xs
xsm
sm
md
lg

AAI

ปลัด คค.เผยการสรรหาผู้เชี่ยวชาญตรวจสายการบินอยู่ระหว่างตรวจคุณสมบัติ
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ว่า ทางคณะกรรมการได้รายงานผลการว่าจ้าง บริษัท CAAI แห่งราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมิน เพื่อออกใบรับรองผู้ดําเนิ