xs
xsm
sm
md
lg

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา มอบโล่ห์เกียรติคุณ “ภูมิสิริแผ่นดินสยาม ทวยราษฎร์ผู้ตามรอยพระบาท” ประจำปี 2563
มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา มอบโล่ห์เกียรติคุณ “ภูมิสิริแผ่นดินสยาม ทวยราษฎร์ผู้ตามรอยพระบาท” ประจำปี 2563
 
นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี) และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เข้ารับมอบโล่
 

บันเทิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมอบรางวัล ”ธนบุรี ศรีนพมาศ” ประจำปี 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมอบรางวัล ”ธนบุรี ศรีนพมาศ” ประจำปี 2563
 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ประกาศการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมรางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ปีพุทธศักราช 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคค
 

บันเทิง