xs
xsm
sm
md
lg

บ้านรางพลับ

เปลี่ยนแนวคิด! แปลง “ขยะ” ให้กลายเป็น “ทรัพย์”  จากตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จแก้ไขขยะ
เปลี่ยนแนวคิด! แปลง “ขยะ” ให้กลายเป็น “ทรัพย์” จากตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จแก้ไขขยะ
 
ขยะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน แต่ในสังคมไทยการจัดการขยะก็ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งระบบ “เอสซีจี” จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนรวบรวมองค์ความรู้จากชุมชนและองค์กรที่มีการจัดการขยะเป็นผลสำเร็จ ได
 

Green Innovation & SD

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
เพชรบุรี - อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มเยาวชนและผู้นำชุมชน
 

ภูมิภาค

สส. ยกชุมชน ‘บ้านรางพลับ’ เป็นต้นแบบจัดการขยะครบวงจร แห่งแรก เมืองราชบุรี
สส. ยกชุมชน ‘บ้านรางพลับ’ เป็นต้นแบบจัดการขยะครบวงจร แห่งแรก เมืองราชบุรี
 
นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิด  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ จ.ราชบุรี ชุมชนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
 

บันเทิง

สส. ตั้งศูนย์เรียนรู้ Zero Waste ชุมชนบ้านดอนกลอย ด่านขุนทด ชุมชนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ ปี 62
สส. ตั้งศูนย์เรียนรู้ Zero Waste ชุมชนบ้านดอนกลอย ด่านขุนทด ชุมชนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ ปี 62
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ชุมชนบ้านดอนกลอย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
 

บันเทิง

ทส. ร่วม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทส. ร่วม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
วันนี้ (28 ก.ค.2563) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม   จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งก
 

บันเทิง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพบุคลากรประจำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพบุคลากรประจำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์
 
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข การมีต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ทั้งในระดับชุมชนและสถานศึกษา จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำม
 

บันเทิง