xs
xsm
sm
md
lg

นายขจรพงศ์ คำดี

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น EARTH ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้แก่อดีตผู้บริหาร
ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น EARTH ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวาระเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้แก่อดีตผู้บริหาร
 
ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น EARTH ศึกษาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะประชุมในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 โดยละเอียด เพื่อพิจารณาวาระการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่อดีตผู้บริหารของ EARTH สัดส่วนร้อยละ 27.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ในราคาหุ้นละ 0.0001 บาท
 

หุ้น

ก.ล.ต.ชี้ประกาศผู้ถือหุ้น "EARTH" โหวตรับ 11 กรรมการชุดเก่ากลับมาเป็นโมฆะ
ก.ล.ต.ชี้ประกาศผู้ถือหุ้น "EARTH" โหวตรับ 11 กรรมการชุดเก่ากลับมาเป็นโมฆะ
 
ตามที่ปรากฏว่า บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTHได้เผยแพร่มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระพิเศษ และมีมติอนุมัติให้กรรมการชุดเดิมจำนวน 11 ก
 

หุ้น