xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กรุงศรีคาดบาทในกรอบ 29.90-30.15-จับตามาตรการกระตุ้นศก.ของเฟด
กรุงศรีคาดบาทในกรอบ 29.90-30.15-จับตามาตรการกระตุ้นศก.ของเฟด
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 29.90-30.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 29.97 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 30.00-30.30-จับตาสถานการณ์โควิด
กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 30.00-30.30-จับตาสถานการณ์โควิด
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.00-30.30 ต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดอ่อนค่าที่ 30.07 ต่อดอลลาร์สหรัฐ ห
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 29.80-30.10-ติดตามนโยบายการเงินสหรัฐฯ
กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 29.80-30.10-ติดตามนโยบายการเงินสหรัฐฯ
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)ประเมินทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 29.80-30.10 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 30.01 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยน
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 29.95-30.20-จับตาประชุมเฟด
กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 29.95-30.20-จับตาประชุมเฟด
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 29.95-30.20 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 30.08 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังเข้าทดสอบระด
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 30.00-30.30 -จับตามาตรการ ธปท.
กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 30.00-30.30 -จับตามาตรการ ธปท.
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.00-30.30 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 30.15 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้ นักลงทุนต
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.10-30.45-ระยะยาวยังแข็งค่า
กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.10-30.45-ระยะยาวยังแข็งค่า
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.10-30.45 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 30.28 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยนั
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.00-30.40-กนง.คงดอกเบี้ย
กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.00-30.40-กนง.คงดอกเบี้ย
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.00-30.40 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 30.20 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินบาทแตะระด
 

หุ้น

กรุงศรีคาดกรอบเงินบาทที่ 31.15-31.50-จับตาการเมืองใน-นอกประเทศ
กรุงศรีคาดกรอบเงินบาทที่ 31.15-31.50-จับตาการเมืองใน-นอกประเทศ
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.15-31.50 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 31.26 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยนักลงทุนต่างช
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 31.00-31.35-จับตาการเมืองในประเทศ
กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 31.00-31.35-จับตาการเมืองในประเทศ
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.35 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 31.18 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดย
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.85-31.20-กนง.คงดอกเบี้ย
กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.85-31.20-กนง.คงดอกเบี้ย
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.85-31.20 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 31.06 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยนักลงทุนต่างช
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 31.00-31.40 -จับตาผลประชุมเฟด
กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 31.00-31.40 -จับตาผลประชุมเฟด
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.40 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 31.32 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักลงทุนต่างชาติข
 

หุ้น

กรุงศรีคาดค่าบาทในกรอบ 30.90-31.25-เฟดปรับนโยบายกดดันดอลลาร์ฯ
กรุงศรีคาดค่าบาทในกรอบ 30.90-31.25-เฟดปรับนโยบายกดดันดอลลาร์ฯ
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.90-31.25 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 31.16 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยนั
 

หุ้น

กรุงศรีเผยเงินบาททรงตัว หลังกนง.คงดอกเบี้ย-มองแนวโน้มผันผวนมากขึ้น
กรุงศรีเผยเงินบาททรงตัว หลังกนง.คงดอกเบี้ย-มองแนวโน้มผันผวนมากขึ้น
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.50% ตามที่ตลาดคาดไว้ นับเป็นครั้งที่
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.95-31.40 -กนง.คงดอกเบี้ย
กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.95-31.40 -กนง.คงดอกเบี้ย
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.95-31.40 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 31.22 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินบาทแตะระด
 

หุ้น

กรุงศรีคาดค่าบาทในกรอบ 31.40-31.75-บาทผันผวนตามราคาทอง
กรุงศรีคาดค่าบาทในกรอบ 31.40-31.75-บาทผันผวนตามราคาทอง
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.40-31.75 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับระดับปิดแข็งค่าเล็กน้อยที่ 31.70 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แ
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทแกว่งในกรอบ 30.75-31.10-แนวโน้มแข็งค่า
กรุงศรีคาดเงินบาทแกว่งในกรอบ 30.75-31.10-แนวโน้มแข็งค่า
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.75-31.10 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 30.90 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเ
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ30.75-31.20-เตือนตลาดผันผวนสูง
กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ30.75-31.20-เตือนตลาดผันผวนสูง
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.75-31.20 ต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 30.97 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินบาทแตะระ
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทแกว่งในกรอบ 31.90-32.25-จับตาคลายล็อคดาวน์-เก็งกนง.ลดดบ.
กรุงศรีคาดบาทแกว่งในกรอบ 31.90-32.25-จับตาคลายล็อคดาวน์-เก็งกนง.ลดดบ.
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.90-32.25 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 32.07 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยนักลงทุนต่างชา
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 32.25-32.65-แรงซื้อพันธบัตรไทย
กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 32.25-32.65-แรงซื้อพันธบัตรไทย
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.25-32.65 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 32.45 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้ นักลงทุ
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทแกว่งในกรอบ 32.35-32.75-แนะใช้ยาแรงบรรเทาพิษโควิด-19
กรุงศรีคาดบาทแกว่งในกรอบ 32.35-32.75-แนะใช้ยาแรงบรรเทาพิษโควิด-19
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.35-32.75 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 32.58 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ปริมาณธุรกร
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 32.50-32.90-สถานการณ์โควิดยังไม่นิ่ง
กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 32.50-32.90-สถานการณ์โควิดยังไม่นิ่ง
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50-32.90 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 32.67 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 32.65-33.15-รอดูมาตรการเยียวยา
กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 32.65-33.15-รอดูมาตรการเยียวยา
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.65-33.15 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 32.99 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังเ
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทอยู่ในกรอบ 32.45-32.95งตลาดเงินยังผันผวน
กรุงศรีคาดบาทอยู่ในกรอบ 32.45-32.95งตลาดเงินยังผันผวน
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.45-32.95 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 32.59 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังแตะระดับอ่อนค
 

หุ้น

กรุงศรีบาทแกว่งอ่อนค่า-คาดกนง.ลดดบ.อีกรอบสัปดาห์นี้
กรุงศรีบาทแกว่งอ่อนค่า-คาดกนง.ลดดบ.อีกรอบสัปดาห์นี้
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.75-33.30 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 32.50 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเง
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ31.00-31.40-แนวโน้มผันผวน
กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ31.00-31.40-แนวโน้มผันผวน
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.40 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 31.23 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ภายหลังคณะกรรมกา
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทในกรอบ 30.40-30.80-ห่วงโคโรนาลาม-คาดกนง.ลดดบ.ต้นปี
กรุงศรีคาดบาทในกรอบ 30.40-30.80-ห่วงโคโรนาลาม-คาดกนง.ลดดบ.ต้นปี
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.40-30.80 ต่อดอลลาร์ต่อสหรัฐฯเทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 30.54 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดย
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 30.10-30.35-จับตาเงินทุนเคลื่อนย้าย
กรุงศรีคาดบาทซื้อขายในกรอบ 30.10-30.35-จับตาเงินทุนเคลื่อนย้าย
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.10-30.35 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 30.24 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินบาทแตะระด
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทแกว่งในกรอบ 30.00-30.30 จับตาศึกตะวันออกกลาง
กรุงศรีคาดเงินบาทแกว่งในกรอบ 30.00-30.30 จับตาศึกตะวันออกกลาง
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่ามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.00-30.30 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดทรงตัวที่ 30.15 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินบาทเข้าทดสอ
 

หุ้น

กรุงศรีคาดบาทแกว่งในกรอบ 30.10-30.25-จับตาข้อตกลงสหรัฐฯ-จีนเฟสหนึ่ง
กรุงศรีคาดบาทแกว่งในกรอบ 30.10-30.25-จับตาข้อตกลงสหรัฐฯ-จีนเฟสหนึ่ง
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ประเมินทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.10-30.25 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 30.15 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินบาทเข้าทดสอบ
 

หุ้น

กรุงศรีคาดเงินบาทอ่อนในกรอบ 30.10-30.40 จับตากระแสเงินทุน
กรุงศรีคาดเงินบาทอ่อนในกรอบ 30.10-30.40 จับตากระแสเงินทุน
 
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่ามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ30.10-30.40 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 30.22 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งนักลงทุนต่างชาต
 

หุ้น