xs
xsm
sm
md
lg

กฟก

กฟก.ขอนแก่นอบรมสร้างความเข้าใจเปิดรับแผนโครงการฟื้นฟูฯ
กฟก.ขอนแก่นอบรมสร้างความเข้าใจเปิดรับแผนโครงการฟื้นฟูฯ
 
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-กองทุนฟื้นฟูฯเปิดอบรมสร้างการรับรู้และเข้าใจขั้นตอนการเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มั่นใจเกษตรกรที่อบรมสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในการเขียนโครงการฟื้นฟูฯเสนอกองทุนฯ
 

ภูมิภาค