xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมอุทยานฯ นำไปทอดถวายวัดพัฒนาราม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปทอดถวายพระอารามหลวง โดยในปีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนพระองค์รับพระราชทานโปรดเกล้าให้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ต.ตลาด อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนประชาชน จ.สุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบผ้าพระกฐินพระราชทานรวมทั้งสิ้น 2,925,738 บาท พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษา ให้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี สำนักพระปริยัติธรรมวัดพัฒนารามและทุนบำรุงแก่โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเป็นเสร็จพิธี