xs
xsm
sm
md
lg

กษ.เดินหน้าแบนสารเคมี 3 ชนิดตามกฎหมาย มีผลวันนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องดำเนินมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ฉบับ ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (20 ต.ค.) จนกว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติอื่นใด ซึ่งไม่ทราบว่าในการประชุมวันที่ 22 ตุลาคม 2562 จะมีวาระพิจารณาเรื่องสารเคมีดังกล่าวหรือไม่ แต่หากมีต้องรอดูว่าจะมีมติให้จำกัดการใช้ต่อไปหรือยกเลิก

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติอย่างไร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติต้องทำตาม แต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการจำกัดการใช้ตามมติเดิม ไม่เช่นนั้น จะผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรด้านต่าง ๆ ไว้แล้ว